SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody ilościowe w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody ilościowe w logistyce
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia  jest zapoznanie się i opanowanie metod mających zastosowanie w racjonalizacji przebiegu procesów logistycznych. Celem jest również zapoznanie się z praktycznymi przykładami sposobów reprezentacji procesów logistycznych w systemach zarządzania przedsiębiorstwem - traktowanych jako źródła danych dla konstrukcji modeli procesów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Przedmioty wprowadzające: badania operacyjne, optymalizacja inżynierska, statystyka

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

Problemy decyzyjne i optymalizacyjne - sformułowania i modele. Konstrukcja modeli problemów optymalizacji. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji liniowej. Optymalizacja liniowa i dyskretna w rozwiązywaniu typowych zadań: zagadnienia transportowe, przydziału, przepływów
w sieciach inne algorytmy sieciowe ich modele. Analiza złożoności budowanych modeli. Zastosowanie algorytmów dedykowanych. Przykłady sformułowań złożonych zadań poziomów sterowania strategicznego i operacyjnego planowania przepływu produkcji (zadania doboru konfiguracji układów produkcyjnych – optymalizacja przepływów międzyoperacyjnych, zadania sterowania operacyjnego dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wskaźników jakości przepływu produkcji). Narzędzia i metody analizy przepływów metodami kolejkowymi. Wykorzystanie narzędzie symulacji do analizy intensywności przepływów międzyoperacyjnych.

Przykłady obszarów problemowych, występujących w rzeczywistych przypadkach organizacji procesów logistycznych na podstawie analizy procedur związanych z obsługą (zewnętrznych) procesów logistycznych, realizowanych przez przykładowe przedsiębiorstwo.

Metody kształcenia

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny, laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.     Krawczyk S. Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001.

2.     Sawik T, Optymalizacja dyskretne w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT Warszawa, 1992

3.     Sawik T,  Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, WNT, Warszawa,1996

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 13:13)