SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod realizacji procesu zaopatrzenia surowców, części i półproduktów stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Badania Operacyjne

Zakres tematyczny

Wykład:

Istota i znaczenie zakupów zaopatrzeniowych. Podstawowe funkcje procesów zakupu (identyfikacja funkcji, informacyjne uwarunkowania procesów zaopatrzeniowych). Główne fazy przepływów materiałowych. Projektowanie i budowa infrastruktury organizacyjnej. Typy struktur organizacyjnych.

Scentralizowane zakupy zaopatrzeniowe (zalety i wady centralizacji zakupów zaopatrzeniowych. Powiązania działu zakupów zaopatrzeniowych z innymi działami przedsiębiorstwa. Wewnętrzna organizacja działu zakupów zaopatrzeniowych). Zakupy zaopatrzeniowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw. Podstawy planowania zaopatrzenia materiałowego. System planowania potrzeb materiałowych – MRP. Zadania i struktura systemu MRP. Cele operatywne w zarządzaniu zakupami zaopatrzeniowymi.

Wybór źródeł zakupu. Style i fazy negocjacji w procesach zaopatrzeniowych. Tradycyjne procedury zakupu. Uproszczone procedury zakupu. Szczególne przypadki w fazie zakupów (grupowe zamawianie materiałów, opusty cenowe, czynnik inflacji w polityce zakupów, zakupy części zamiennych, zakupy w sytuacji nieciągłości potrzeb). Zakupy zaopatrzeniowe w systemie Just-in-Time. Badania na potrzeby zakupów zaopatrzeniowych.

 

Projekt:

                Re-inżynieria procesowa na podstawie procesu zaopatrzenia w wybranym

                przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt wg założeń prowadzącego z tematyki przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: obrona projektu. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.   Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.

2.   Bendkowski J., Radziejewska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

3.   Chaberek M. (praca zbiorowa): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2002.

4.   Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005

5.   Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1.   Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Wyd. Placet, Warszawa 2002.

2.   Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów. PWE, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 10:13)