SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja procesów logistycznych w transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja procesów logistycznych w transporcie
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-22_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie nabycie umiejętności stosowania metod symulacyjnych i prognostycznych w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstwa transportowego. Proces kształcenia skupia się na trzech głównych aspektach: identyfikacji i umiejętności konstrukcji modeli procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwo transportowe, ilustracji możliwości wykorzystania metod i narzędzi prognozowania/symulacji w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstwa transportowego (analiza i prognoza zleceń transportowych, analiza i symulacja realizacji zleceń transportowych, analiza i ocena wyniku finansowego realizowanych zleceń transportowych)  i umiejętność wykorzystania oprogramowania (modułów i funkcji wbudowanych systemów TMS oraz dedykowanych i uniwersalnych pakietów wspierających prowadzenie badań symulacyjnych).

Wymagania wstępne

Statystyka, umiejętność posługiwania się pełnym pakietem MS OFFICE (ze szczególnym uwzględnieniem: MS Excel, MS VISIO, MS PROJECT)

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do teorii modelowania i symulacji: Modele zjawisk i obiektów. Klasyfikacja modeli ze względu na rodzaj, strukturę i funkcje. Modelowanie prognostyczne. Planowanie eksperymentu, metody konstrukcji modelu symulacyjnego. Metody generowania liczb losowych, badanie ciągów losowych, badanie zgodności z założonym rozkładem, estymacja parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych. Metody numeryczne a metody symulacyjne. Możliwe środowiska i sposoby prowadzenia eksperymentów symulacyjnych. Dobór liczności próby losowej i liczby iteracji eksperymentu symulacyjnego. Planowanie przebiegu, kontrola jakości modeli symulacyjnych oraz metody analizy wyników z eksperymentów symulacyjnych. Optymalizacja z zastosowaniem metod symulacyjnych.

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie transportowym–analiza przebiegu i modele. System TMS (Transportation Management System) jako źródło danych dla eksperymentów symulacyjnych i prognostycznych. Prognozowanie w obszarze sprzedaży, pozyskiwania (zakupu) oraz rezultatów z działań marketingowych w obszarze zleceń transportowych. Wieloaspektowa symulacja realizacji zleceń transportowych, modele i parametry analizy zleceń transportowych.

Wykorzystanie różnych środowisk dla prowadzenia badań symulacyjnych. Arkusz kalkulacyjny jako środowisko symulacji, wykorzystanie pakietów wspierających prowadzenie eksperymentów symulacyjnych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Dedykowane dziedzinowo systemy i środowiska symulacji – dostarczane, środki i schematy prowadzenia badań symulacyjnych, ocena siły modelowania przykładowych narzędzi istniejących na rynku. Wykorzystanie metod symulacji
w bieżącym planowaniu produkcji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, laboratorium, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana jest na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Oceniana jest realizacja poszczególnych zadań cząstkowych.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych oraz prezentacji sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.      Janusz Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2001

2.       Bogusław Guzik, Dorota Appenzeller, Witold Jurek, Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2007

3.       Jacyna M. - Modelowanie i ocena systemów transportowych. - Ofic. Wydaw. Politech. Warsz., Warszawa. - 2009

4.       Jacyna M. (red) - Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

1. Krzysztof Krupa, Modelowanie, Symulacja i Prognozowanie Systemy Ciągłe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 10:18)