SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka produkcji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-LP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest wskazanie istoty logistyki produkcji, określenie zadań, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu logistyki przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny

 1. System produkcyjny i jego otoczenie.
 2. Logistyka produkcji jako system wsparcia procesu produkcyjnego.
 3. Metody i narzędzia logistyki produkcji.
 4. Systemy logistyki produkcji.
 5. Systemy informacji i wizualizacji w logistyce produkcji.
 6. Sterowanie przepływami.
 7. Nowoczesne systemy produkcji - JiT, Kanban, OPT, TPS, Lean Manufacturing.
 8. Mapowanie strumienia wartości – VSM (Value Stream Mapping).
 9. Kompleksowe utrzymanie produktywności – TPM (Total Productive Maintenance).
 10. Zajęcia terenowe w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, laboratoria z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zadań do samodzielnego rozwiązania, a także rozwiązywania przypadków pod nadzorem prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny w formie testu.

Na laboratoriach studenci rozwiązują zadania oraz proponują rozwiązania w ramach przedstawianych studiów przypadku. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

 • zaliczenia kolokwium – 25% oceny końcowej,
 • zaliczenia zadań i studiów przypadku w formie projektów– 50% oceny końcowej,
 • aktywności w trakcie zajęć - 25% oceny końcowej.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny z laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Bendkowski J., Matysek M., Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty cz. 1. Planowanie i sterowanie produkcją. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.
 2. Fertsch M. (red.)., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka. ILiM, Poznań 2010
 3. Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
 4. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 5. Szymonik A. (red.), Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja. Warszawa, Difin, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopismo: „Logistyka Produkcji”
 2. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia projektowania systemów produkcyjnych. cz. 1, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
 3. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia projektowania systemów produkcyjnych cz. 2, Wyd. Placet, Warszawa, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 19:43)