SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka odzysku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka odzysku
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-LO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy pozwalającej na planowanie, wdrożenie i kontrolowanie skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, półproduktów i produktów gotowych wraz z powiązanymi z tymi przepływami informacji od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia, w celu odzyskania wartości bądź właściwego zagospodarowania. Uświadomienie roli projektowania w późniejszym przebiegu wielu procesów logistycznych (takich jak np.: transport, komunikacja, magazynowanie, segregacja i zagospodarowywanie odpadów). Nowe trendy UE w świetle koncepcji „zero odpadów dla Europy”.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład:

Ślad środowiskowy, ślad ekologiczny - przyczyny współczesnych problemów ekologicznych. Definicja Fleischmann’a logistyki odzysku a definicje pokrewne. Logistyka odzysku jako nauka integrująca logistykę, ekologię, gospodarkę odpadami, sozotechnikę oraz inne nauki społeczne. Logistyka odzysku a ekologistyka. Projektowanie wyrobów a przedłużenie okresu ich użytkowania w kontekście circular economy (C2C - Cradle-to-Cradle). Postępowanie z odpadami w świetle regulacji prawnych. Logistyka odzysku a symbioza przemysłowa.

Ćwiczenia: Logistyki odzysku i pojęcia powiązane. Logistyka zwrotna a logistyka odzysku. Sposób projektowania i produkcji przedmiotów zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju i GOZ. Metody optymalizacji ilościowej i jakościowej towarów i ich wpływ na środowisko. Proces odzysku (w tym recyklingu) w ramach sieci dostaw: produktów, opakowań.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny,

Projekt realizowany w oparciu o pracę w grupach, analizę dokumentów. Przygotowanie prezentacji multimedialnej PowerPoint.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin; Ćwiczenia: zaliczenie z oceną;

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Studenci zobowiązani są do zdania egzaminu z wykładu. Warunkiem przystąpienia przez studenta do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Zaliczenie ma postać pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na otwarte pytania problemowe. (K_W01, K_W03, K_W4, K_U06, K_U09, K_K02).

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie w terminie zadanej pracy zaliczeniowej (projektu) oraz prezentacji w postaci multimedialnej (projekt wymaga zastosowania edytora Word, prezentacja PowerPoint). Formę rozliczenia się z pracy (papierową czy na płycie CD) ustala prowadzący ćwiczenia (K_W03, K_U06, K_U09,  K_K03, K_K02).

Literatura podstawowa

 1. Grodkiewicz P., Michniewska K., Siwiec P., Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, Difin, Warszawa, 2015.
 2. Jeszka A.M., Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności, Wyd. UE, Poznań 2014.
 3. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 4. Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 5. Michniewska K., Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku, a ekologistyka. „Logistyka”. 1. ILiM, 2006.
 6. Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 7. Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Fleischmann M., Quantitative Models for Reverse Logistics, Springer, Berlin 2001
 2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, wyd. 3, Wyd. AE, Poznań 2007.
 3. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 4. Zarębska J., Recykling jako źródło surowców, [w:] Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011, s. 65-75.
 5. Zarębska J., Adamczyk J., Korelacje ekologistyki z wymaganiami współczesnej edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, General and Professional Education no 2, 2015, s. 92-101.
 6. Zarębska J., Joachimiak-Lechman K., Gospodarka o obiegu zamkniętym - rola LCA, szanse, bariery, wyzwania, Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics nr 1/2016(18), s. 41-45.
 7. Czasopisma: Logistyka Odzysku, Logistyka, Przegląd Komunalny, Opakowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 00:09)