SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koncepcje zarządzania w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania w logistyce
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-KZwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej współczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz ukazanie związków i zależności pomiędzy poszczególnymi metodami i koncepcjami. Program zajęć umożliwia studentom rozumienie założeń klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania oraz ich zastosowanie w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania organizacją. 

Wymagania wstępne

znajomość podstaw zarządzania 

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: wyjaśnienie pojęć – koncepcja, metoda, metodyka, przedstawienie problemu ewolucji  metod i koncepcji zarządzania. Zmiany paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, Współczesne i dawne źródła przewag konkurencyjnych, Modele biznesu i czynniki je kształtujące, Outosourcing, Benchmarking, Lean Management,  Total Quality Management – TQM,  Reengineering, Zintegrowany łańcuch dostaw, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie przez kompetencje, Zarządzanie relacjami, Kapitał relacyjny, Human Resources Management – HRM,  Zarządzanie projektami – przedsiębiorstwo zwinne, Koncepcja controllingu, Zarządzanie wiedzą, Organizacja ucząca się, Organizacja inteligentna, Kapitał intelektualny, Organizacja wirtualna, sieci międzyorganizacyjne.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: wybrane metody i koncepcje zarządzania i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów organizacji i zarządzania. Współczesne koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie zmianą, benchmarking, outsourcing, lean management, zarządzanie procesowe, zintegrowany łańcuch dostaw, kształtowanie relacji z wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie wiedzą). Analiza praktycznych problemów w ramach studium przypadku. Moderowanie tematu poświęconego prezentacji i zastosowaniu jednej lub kilku koncepcji zarządzania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna. Ćwiczenia: praca indywidualna, praca w zespołach zadaniowych,  moderowanie tematu, analiza studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin, ćwiczenia - zaliczenie z oceną. Egzamin z wykładu w formie pisemnej. Opis trzech pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem.Na zaliczenie ćwiczeń składa się: ćwiczenia w formie pisemnej i ustnej (50%), ocena za moderowanie tematu (40%), aktywność na zajęciach (10%). Ocena za moderowanie tematu uwzględniać będzie  wiedzę merytoryczną, określenie priorytetów służących realizacji zadania oraz umiejętności formułowania własnej opinii i przygotowania wystąpień ustnych.Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z wykładu (50%) i ćwiczeń (50%). 

Literatura podstawowa

  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.
  2. Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.
  3. Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wyd. AE Poznań 2004.
  4. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin ,Warszawa 2008.
  2. Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010.
  3. Danielak, W., Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  4. Kostera M.(red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa  2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 00:26)