SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teorie rynku i konkurencji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teorie rynku i konkurencji
Kod przedmiotu 14.3-WZ-LogD-TRiK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dalszymi aspektami funkcjonowania rynków, stanowiącymi uzupełnienie do przedmiotu Ekonomia realizowanym na pierwszym etapie kształcenia. Zapoznanie studenta z mikroekonomicznymi aspektami form organizacji rynków oraz funkcjonowania modeli rynkowych. Wskazanie charakterystycznych cech oraz istotnych różnic w modelach rynkowych.

Wymagania wstępne

- Zaliczony kurs z przedmiotu Ekonomia / Podstawy ekonomii / Mikroekonomia.

Zakres tematyczny

Formy organizacji rynku.  Konkurencja doskonała. Model monopolu pełnego Dyskryminacja cenowa. Założenia modelu konkurencji monopolistycznej. Oligopol i modele duopolu. Zastosowanie gier strategicznych w analizie zachowań przedsiębiorstw na rynku oligopolistycznym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań z użyciem aparatu analizy ekonomicznej, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie na ocenę.
Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń następuje w wyniku uzyskania powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów z kolokwium, na które składa się część teoretyczna i zadania do których niezbędna jest znajomość aparatu ekonomicznego i matematycznego. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest regularny udział studenta w zajęciach oraz obecność na ćwiczeniach.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zaliczenie wykładu składa się z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabywanych podczas zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
  2. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.
  3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
  5. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 2005.
  6. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom I., PWN, Warszawa 2004.
  7. Samuelson W. F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
  8. Varian H.R. Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 14:59)