SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing usług logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing usług logistycznych
Kod przedmiotu 04.7-WZ-LogD-MUL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu marketingu usług logistycznych. Przedstawienie terminologii stosowanej w marketingu usług logistycznych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się nią. Zapoznanie studentów z marketingową charakterystykę usług logistycznych. Scharakteryzowanie zachowania konsumenta na rynku usług logistycznych. Kształtowanie praktycznych umiejętności zaprojektowania i organizacji badań marketingowych, a także  doboru odpowiednich strategii przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych. Rozwijanie kompetencji pracy w zespole poprzez zadania grupowe.

 

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Specyfika marketingu usług logistycznych. Instrumenty marketingu usług logistycznych. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie logistycznym. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania logistycznej obsługi klienta. Logistyczna obsługa klienta. Metody jakościowe pomiaru zadowolenia nabywców. Strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych. Kreowanie wizerunku operatora logistycznego.

Projekt: Projektowanie badań marketingowych oraz zastosowanie badań marketingowych w logistyce. Zachowania nabywców jako podstawa kształtowania oferty logistycznej.  Istota strategii marketingowych, zasady wyboru oraz rodzaje strategii marketingowych. Zaprojektowanie strategii  marketingowej dla przedsiębiorstwa logistycznego.Analiza studiów przypadków.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz.

Projekt: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K_W01, K_W04, K_W06; K_W10, K_U02, K_U04, K_U05). Zaliczenie będzie w
formie pytań otwartych oraz problemowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z zaliczenia. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów (na przedostatnich zajęciach).
Oceny (punktacja):
51%- 60% - dostateczny (3.0)
61%-70% - dostateczny plus (3.5)
71%-80% - dobry (4.0)
81%-85% - dobry plus (4.5)
86%-100% - bardzo bobry (5.0)
Projekt: na ocenę składać się będą oceny z: projektu dotyczącego zaprojektowania strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa logistycznego (K_W01; K_W04; K_W06; K_W10; K_U02; KU_04; K_U05) oraz zadań grupowych (K_K01; K_K03 ).
Termin zaliczenia projektu: zgodnie z harmonogramem studiów ( na przedostatnich zajęciach).
Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego zaprojektowania strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa logistycznego upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładu (50%) i projektu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obie oceny pozytywne.

Literatura podstawowa

  1. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  2. Dyczkowska J., Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 2014.
  3.  Kauft S., Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
  4. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red. nauk.),  Badania marketingowe: nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Baruk A. Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy: uwarunkowania strukturalne i procesowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

  2. Kauf S., Tłuczak A.,  Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2015.

  3. Marketing i rynek, PWE, Warszawa (miesięcznik).
  4. Styś A. (red.), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 13:20)