SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość zarządcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-RZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej przydatnych w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych oraz nabycie umiejętności ich stosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki, rachunkowości i finansów. Podstawowa wiedza z zakresu pracy z komputerem. Umiejętność posługiwania się programem Excel. Umiejętność rozumienia, analizowania oraz interpretowania różnych zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej - istota, przedmiot, zadania, rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa. Koszty - pojęcie, klasyfikacja, ewidencja. Systemy rachunku kosztów. Kalkulacja kosztów - przedmiot i zróżnicowanie metod kalkulacji. Analiza progu rentowności (analiza jednoasortymentowa i analiza wieloasortymentowa). Krótkookresowe rachunki decyzyjne. Budżetowa metoda zarządzania. Analiza odchyleń - analiza odchyleń kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich. Decyzje cenowe.

Laboratorium: Rachunek decyzyjny a rachunek sprawozdawczy. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne.   Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Kalkulacja podziałowa i kalkulacja doliczeniowa. Analiza zależności: produkcja - koszty - zysk. Budżetowanie. Metody ustalania cen.

Metody kształcenia

Podczas wykładu wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.

W czasie laboratoriów wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda tekstu przewodniego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem na ocenę Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test z progami  punktowymi. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową.

Laboratorium z przedmiotu kończy się zaliczeniem na oceną. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), pozytywna ocena z odpowiedzi ustnej (20%), aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2014. 

Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018.

Kabalski P., Dobroszek J., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca

Świderska G., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017.

Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2014. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 00:24)