SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka transportowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka transportowa
Kod przedmiotu 14.6-WZ-LogD-PT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie Studentom tematyki związanej z bieżącą polityką transportową w Polsce ale również w krajach Unii Europejskiej. Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej, unijnej i europejskiej polityki transportowej. Zapoznanie z podmiotami kreujących politykę transportowa oraz z zasadami i formami oddziaływania regulacyjnego państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu procesów gospodarowania i ekonomiki transportu

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Pojęcie i zasady polityki transportowej: 
 2. Istota polityki transportowej UE.
 3. Czynniki determinujące politykę transportową.
 4. Istota polityki regionalnej .
 5. Instrumenty polityki transportowej oraz regionalnej.
 6. Polityka i strategie rozwoju transportu w Polsce
 7. Źródła finansowania polityki regionalnej i transportowej UE.
 8. Polityka zrównoważonego rozwoju.
 9. Identyfikacja negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne:

Ćwiczenia:

 1. Podstawowe elementy polityki transportowej
 2. System budowy autostrad w Polsce.
 3. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
 4. Szanse i bariery rozwoju transportu drogowego w Polsce.
 5. Rozwój transportu lotniczego w Polsce i UE
 6. Europejskie Korytarze Transportowe.
 7. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu.
 8. Debata na przykładowe tematy: wykorzystanie transportu elektrycznego jako transportu przyszłości; wad i zalet wykorzystania biopaliw w transporcie.

Metody kształcenia

1. Prezentacja multimedialna

2. Praca w grupach

3. Analiza tekstów z dyskusją

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Egzamin. 

2. Kolokwium

3. Projekt grupowy z prezentacja

Literatura podstawowa

 1. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF
 2. Fijałkowski J., Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
 3. Gołembska E., Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce. Wydawnictwa Akademii
  Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan 2004.
 4. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Grzywacz W., Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. Polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 6. Gubała M., Dembińska–Cyran I., Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 7. Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 8. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2002.
 9. Neider J., Transport międzynarodowy. Wydawnictwo PWE, 2008.
 10. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych problemów społeczno-gospodarczych, Wyd. UG, Gdańsk 2013;
 11. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 12. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. Transport. Wyd. 5 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 2009.
 13. Tarkowski J., Iresthal B., Lumsden K. Transport – Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 14. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2007.

 

Literatura uzupełniająca

Czasopisma branżowe: 

 1. Eurologistics – dwumiesięcznik
  http://www.eurologistics.pl/
 2. Logistyka – dwumiesięcznik
  http://www.czasopismologistyka.pl/
 3. Logistyka a Jakość – dwumiesięcznik
  http://laj.pl/
 4. Transport i Spedycja – dwumiesięcznik
  http://magazyn-tis.pl/
 5. Spedycja Transport Logistyka – miesięcznik
  http://www.stl.pl/
 6. Gospodarka Materiałowa i Logistyka – miesięcznik 
  http://www.gmil.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 13:06)