SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 09.1-WZ-LogD-JAI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Pacewicz Johansson
  • mgr inż. Mariola Szajna
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, sformułować temat pracy magisterskiej oraz napisać streszczenie. 

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  obcego  na  poziomie  B2  według  skali  Europejskiego  systemu  opisu  kształcenia językowego

Zakres tematyczny

1. Praca w logistyce. 2. Oferty. 3. Fakturowanie. 4. Sprawozdania finansowe. 5. Spedycja. 6.Transport towarów i osób. 7. Obsługa towarów.

8. 3PL. 9. Prowadzenie korespondencji formalnej. 10. Sporządzanie raportów

Metody kształcenia

Metodyka  komunikacyjna  nauczania  języka  obcego,  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  oraz  źródeł internetowych, tłumaczenie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie conajmniej 60% z testu pisemnego oraz przedstawienie krótkiej prezentacji. 

Literatura podstawowa

Grussendorf M., English for Logistics, OUP 2009

Matulewska A, Matulewski M., My Logistics, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2012

Literatura uzupełniająca

Trappe T, Tullis G., Intelligent Business coursebook, Pearson 2005

Johnson Ch., Intelligent Business skills book, Pearson 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 12:45)