SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastruktura logistyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastruktura logistyczna
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-IL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i podstawowymi pojęciami z zakresu infrastruktury logistycznej. Przedstawienie obszarów, struktury i powiązań w infrastrukturze logistycznej. Zaprezentowanie elementów infrastruktury logistycznej w procesach logistycznych. Zaprezentowanie rozwiązań infrastruktury logistycznej w procesach logistycznych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Istota, podstawowe definicje i pojęcia infrastruktury logistycznej. Funkcje, zadania, zakres i obszary infrastruktury logistycznej. Cele i uwarunkowania infrastruktury logistycznej. Infrastruktura logistyki a sprawność procesów logistycznych. Infrastruktura transportowa procesów logistycznych. Infrastruktura węzłowa, centra logistyczne: zadania i funkcje, uwarunkowania budowy centrów logistycznych, modelowe rozwiązania centrów logistycznych, centra logistyczne w Polsce. Infrastruktura przesyłowa. Infrastruktura przewozów kombinowanych: istota, przesłanki i warunki rozwoju, wielkość i struktura, wspieranie i problemy rozwoju. Kierunki i problemy rozwoju infrastruktury logistycznej w Polsce. Międzynarodowa infrastruktura logistyczna: składniki międzynarodowej infrastruktury logistycznej. Kierunki i problemy rozwoju infrastruktury logistycznej w UE i na Świecie.

Projekt: Infrastruktura logistyczna w wybranych państwach europejskich i na Świecie.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Projekt - praca w grupach, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę infrastruktury logistycznej. Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania testowe. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”. Na ćwiczeniach projektowych studenci rozwiązują przygotowują projekt dotyczący  infrastruktury logistycznej w wybranych państwach europejskich i na Świecie. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint). Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Markusik S (2010). Infrastruktura logistyczna w transporcie cz.I,II.

2. Gołembska E.(2009). Logistyka gospodarcza międzynarodowa, Warszawa Wydawnictwo C. H. Beck

3. Mindur M. (2007)  Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wyd. ITE - PIB, Warszawa-Radom

4. Fechner I (204) Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 

Literatura uzupełniająca

1. Ficoń K. (2009).Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna Wyd. Bell

2. Czasopisma: „Logistyka”, „Nowoczesny Magazyn”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:48)