SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka miejska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka miejska
Kod przedmiotu 02.9-WZ-LogD-LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką logistyki miejskiej, podstawami efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w ramach przepływów w aglomeracjach.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy logistyki miejskiej. Miasto i jego podatność na zarządzanie logistyczne. Układ komunikacyjny miasta. Infrastruktura transportu miejskiego. Logistyka miasta jako koncepcja kształtowania przepływów osób, dóbr materialnych i kreowania przestrzeni miasta. Założenia i organizacja systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu, analiza porównawcza.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin- obejmuje problematykę logistyki miejskiej, forma pisemna (testowa lub opisowa).

W ramach projektu studenci przygotowują projekty dotyczące specyfiki zarządzania i organizacji logistyki miejskiej na przykładzie wybranego miasta. Ponadto za pomocą analizy porównawczej samodzielnie dokonują porównania i rozpoznania istoty i sposoby realizacji założeń logistyki miejskiej na wybranych podmiotach. Sprawdzenie wiedzy następuje na podstawie kolokwium w formie opisowej.Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenia kolokwium – 30% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 30% oceny końcowej,
  • przeprowadzonej analizy porównawczej – 30% oceny końcowej.

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint), zaliczenie kolokwium, analizy porównawczej oraz aktywny udział w zajęciach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, projektów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. J. Szołtysek, Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. M. Kiba-Janiak, J. Witkowski, Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa 2014.

3. M. Szymczak, Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

4. B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

oprac. dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 19:47)