SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Smart logistics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Smart logistics
Kod przedmiotu 02.9-WZ-LogD-SL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z nowymi trendami i rozwiązaniami dla logistyki, w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, łańcuchami dostaw, a także w logistyce miasta.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Nowe trendy i rozwiązania w zakresie logistyki, wykorzystanie technologii w procesach logistycznych, Smart city, Industry 4.0, Internet Rzeczy, smart logistics w transporcie i spedycji, zaopatrzeniu, sterowaniu zapasami, magazynowaniu, utylizacji i recyklingu.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia z wykorzystaniem studiów przypadków i zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę współczesnych rozwiązań w logistyce. Zaliczenie realizowane jest w formie testu wielokrotnego wyboru.

W ramach zajęć projektowych studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

  • przygotowanie projektu – 50% oceny końcowej,
  • prezentacja projektu na zajęciach - 25% oceny końcowej,
  • aktywności w trakcie zajęć (25% oceny końcowej).

Literatura podstawowa

1. J. Szołtysek, B. Detyna, "Logistyka. Współczesne wyzwania", Wydawnictwo Uczelniane PWSZ in. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

2. S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Tworóg, "Vademecum logistyki", Difin 2016.

3. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

1. J. Szołtysek, Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. M. Kiba-Janiak, J. Witkowski, Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa 2014.

3. M. Szymczak, Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

4. B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Uwagi

Oprac. dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:07)