SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

E-logistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu E-logistyka
Kod przedmiotu 11.9-WZ-LogD-E-L
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Arkadiusz Zagajewski
  • mgr Tomasz Łagutko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta umiejętności obsługi podstawowych narzędzi teleinformatycznych i umiejętności wykorzystania ich do rozwiązania podstawowych problemów związanych z e-logistyką. Zapoznanie studenta z modelami i metodami wykorzystywanymi w różnych sferach gospodarki elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem usług logistycznych świadczonych przez Internet.
Zapoznanie studenta z nowoczesnymi systemami informatycznymi i technologiami internetowymi wspomagającymi procesy decyzyjne w logistyce.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Umiejętność obsługi programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu).

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu Internetu oraz umiejętność obsługi. podstawowych narzędzi służących komunikacji interpersonalnej (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, technologia voIP, praca z wykorzystaniem technologii Cloud Computing).

Zakres tematyczny

Elektroniczne kanały dystrybucji informacji, systemy komunikacyjne.

Internet rzeczy (Internet of Things) w e-logistyce

Wykorzystanie technologii cloud computing do optymalizacji elektronicznego przepływu dokumentów.

Przegląd i ocena funkcjonalności sklepu internetowego w zakresie logistyki.

Analiza procesowa łańcucha logistycznego i technologie internetowe dla modelu b2b, b2c i c2b. Metody optymalizacji łancucha dostaw w e-handlu (dropshipping, e-fulfillment).

Omówienie standardu UML - modelowanie procesów logistycznych.

Metody kształcenia

Prezentacje multimedialne

Kursy on-line

Ćwiczenia laboratoryjne

Objaśnienie

Metoda projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz zaangażowania w wykonywanie zadań praktycznych podczas zajęć. Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych.

Literatura podstawowa

Długosz J. [red.],2009 Nowoczesne technologie w logistyce,PWE, Warszawa
Kowalska-Napora E., 2012, Projektowanie procesów logistycznych, ECONOMICUS
Szymonik A., 2010, Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa
Wieczerzycki W. [red], 2012, E-logistyka, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Coyle J. J., Bardi E. J.,2002, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszaw

Kuriata A., 2010, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa

Skowronek Cz., 2012, Sarjusz Wolski Z.,Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Tomasz Łagutko (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 08:36)