SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

E-commerce w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu E-commerce w logistyce
Kod przedmiotu 11.9-WZ-LogD-E-CwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Arkadiusz Zagajewski
  • mgr Tomasz Łagutko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności obsługi sklepów on-line. Umiejętność zarządzania procesami logistycznymi w e-commerce z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Zapoznanie studenta z modelami prowadzenia działalności e-commerce.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Umiejętność obsługi programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu). Znajomość podstawowych pojęć z zakresu Internetu. Mile widziane podstawy znajomości HTML.

Zakres tematyczny

Identyfikacja problemów logistycznych w handlu elektronicznym.

System logistycznej obsługi handlu elektronicznego.

Realizacja procesów logistycznych w sklepach internetowych.

Metody kształcenia

Prezentacje multimedialne

Kursy on-line

Ćwiczenia laboratoryjne

Objaśnienie

Metoda projektów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz zaangażowania w wykonywanie zadań praktycznych podczas zajęć. Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych.

Literatura podstawowa

Wieczerzycki W., [red.], E-logistyka, PWE, Warszawa 2012.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka. Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.

Długosz J. [red.], Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa, 2009.

Marzec K., Narzędzia Google dla E-commerce, Helion, Gliwice, 2017. 

Skorupska J., E-commerce Strategia – Zarządzanie – Finanse, PWN Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Kawa A., Logistyka e-handlu w Polsce. Publikacja jest dostępna na stronie http://media.poczta-polska.pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf

Wesołowski M. Rozwój logistyki w e-commerce. Artykuł jest dostępny na stronie http://biznes.benchmark.pl/artykul/rozwoj-logistyki-w-e-commerce 

Logistyka branży e-commerce. Czasopismo TSL, nr 11/2012. Czasopismo jest dostępne na stronie: https://www.tsl-biznes.pl/online/TSLbiznes_2012_11m.pdf

Kuriata A., E-marketing Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa, 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Arkadiusz Zagajewski (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 21:23)