SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w logistyce
Kod przedmiotu 14.9-WZ-LogD-BwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami logistyki w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, kryzysu
i wojny na różnych szczeblach administracji państwowej i zależnego od różnych służb , organizacji i instytucji.

Celem 1. przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami zarządzania obszarem bezpieczeństwa w logistyce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa procesów informacyjnych oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i jej wpływ na zakłócenia w łańcuchu dostaw..

Celem 2. przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności  swobodnego identyfikowania problematyki logistycznej w obszarze bezpieczeństwa i jej wpływem na zabezpieczenie potrzeb materiałowych i informacyjnych ludności i instytucji podczas sytuacji kryzysowych lub innych zagrożeń.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę z podstaw logistyki i teorii bezpieczeństwa. Powinien również znać  podstawy logistyki w przedsiębiorstwie, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania bezpieczeństwem oraz podstawowymi zagrożeniami cyberprzestrzennymi. Wymaga się od studenta podstaw wiedzy z normalizacji i zarządzani jakością w logistyce.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: Współczesne koncepcje systemów logistycznych  i ich bezpieczeństwo . Systemy bezpieczeństwa w logistyce. Nowoczesne metody i techniki oraz narzędzia kształtowania zapasów i ich bezpieczeństwa. Koncepcja just in time oraz bezpieczeństwo dostaw. Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego oraz bezpieczeństwo /infrastruktury/ obszaru logistycznego.  Logistyka sytuacji kryzysowych a zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej bezpieczeństwa w logistyce. Rozwój technologii informatycznych a zagrożenia i zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Logistyczne aspekty bezpieczeństwa w wybranych obszarach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz działalności gospodarczej. Zagrożenia w skali makro wpływające na funkcjonowanie logistyki systemów bezpieczeństwa  przedsiębiorstwa przemysłowego. Zagrożenia w skali makro wynikające z ataków cyberprzestrzennych.

 

.

 

Metody kształcenia

 

Ćwiczenia: studium przypadku, prezentacja multimedialna, metoda projektowa, praca w grupach

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem uzyskania wpisu jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia ćwiczenia. Zaliczenie ma postać pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na otwarte pytania problemowe. Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z prezentacji . 

Literatura podstawowa

 

 

 

 

 

 1. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 2.  Nowak E.Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2008.
 3. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2013.
 4. Misiuk A., Instytucjonalny kształt bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
 5. Bozarth C. ,Handfield R.B. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press. Warszawa 2007.
 6. Lichota A., Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Kraków 2006 s. 33-39.
 7. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 8. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011.
 9. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania dla XXI wieku, Warszawa 2008.
 10. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa 2009.
 11. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.
 12.  Sienkiewicz P., Teoria i inżynieria systemów systemów, [w:] Zeszyty Naukowe AON nr 1 (66) 2009 s. 254
 13. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2015.
 14. Grzegorzewski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013..
 15. Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, WWSPiZ, Wałbrzych 2012

 

Literatura uzupełniająca

 1. Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie. Difin, Warszawa, 2011.
 2. Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2010.
 3. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, WAiP, Warszawa 2008.
 4. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2005.
 5. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
 6. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa  2012..
 7. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 21:08)