SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy innowacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy innowacji
Kod przedmiotu 14.8-WZ-LogD-SI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jadwiga Gorączkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu budowy, funkcjonowania i determinant systemów innowacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie innowacji i procesu innowacyjnego, procesy innowacyjne w przemyśle. Podstawy teoretyczne systemów innowacji. Zasady metodologiczne konstrukcji strategii innowacyjnych w Unii Europejskiej (zgodnie z wytycznymi RIS3). Regionalne i krajowe systemy innowacji. Instytucjonalne i neoinstytucjonalne teorie firm w systemach innowacyjnych. Źródła finansowania systemów innowacji. Najlepsze praktyki w procesie tworzenia systemów innowacji w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw polskich. Warunki funkcjonowania polskiej gospodarki i jej potencjał innowacyjny.

Metody kształcenia

studium przypadku, prezentacja multimedialna, metoda projektowa, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składają się wynik osiągnięty na kolokwium (40%), przygotowany projekt (40%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

 1. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Wydaw. Difin, Warszawa 2011
 2. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007
 3. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

 1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 3. W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 4. W. Janasz, K. Janasz, D. Kornacka, A. Świadek, J. Wiśniewska, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 5. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 6. A.H. Jasiński , Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 7. E. Okoń-Horodyńska, Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001.
 8. Z. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 9. E. Stawasz, Innowacje a mała firma, WUŁ, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 20:37)