SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-SMI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowo- badawczych z zakresu logistyki oraz zapewnienie studentom specjalizacji zawodowej w danej dyscyplinie zawodowej. Cel jest realizowany poprzez poszerzenie wiedzy z wybranego obszaru i określenie zainteresowań naukowych studentów. Zadanie realizowane będzie poprzez wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym zadaniem badawczym, prezentacji założeń i osiągnięć, aktywnych spotkań w zespołach seminaryjnych.

Etapy pracy w ramach seminarium:

- przygotowanie założeń i metodologii pracy magisterskiej,

- prezentacja założeń i procesu badawczego,

- przygotowanie struktury pracy,

- przygotowanie poszczególnych części pracy wraz z przeprowadzonym procesem badawczym, a następnie ich prezentacja na forum zespołu,

- napisanie końcowej wersji pracy, wraz ze wstępem i zakończeniem.

Wymagania wstępne

Student posiada rozbudowaną wiedzę zgodną z programem studiów na kierunku Logistyka. Wskazuje gotowość do obrony założeń procesu badawczego, swojej koncepcji pracy oraz do dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności.

 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zależny jest od tematu badań i zakresu pracy dyplomowej. Zaleca się przygotowanie warstwy metodologicznej.

 

 

Metody kształcenia

Prezentacje multimedialne przygotowanych fragmentów badawczych, dyskusja w trakcie zajęć, referowanie efektów prowadzonego procesu badawczego, krytyczna dyskusja nad przygotowanymi założeniami pracy badawczej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie spisu oraz krytycznej analizy literatury przedmiotu. Udział w seminarium oraz systematyczna prezentacja osiągniętych wyników w zakresie procesu badawczego. Ocena ostateczna na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy uwarunkowań funkcjonowania podmiotu/ów, w których prowadzone są badania, a także analiza istniejącego stanu w zakresie podjętej tematyki.

Literatura podstawowa

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Pieter J., Zarys metodologii prac naukowych, PWN, Warszawa 1975.

4. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca

Literatura związana z problematyką pracy dyplomowej i przedmiotem badań.

Uwagi

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący seminarium.

Oprac. dr Katarzyna Huk

 


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 18:51)