SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy: Ekonomia przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy: Ekonomia przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD- WMS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Logistyka w biznesie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Roszkowska-Hołysz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorstwa: przedsiębiorca a przedsiębiorstwo, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie, organizacyjna działalność przedsiębiorstwa. Ukształtowanie umiejętności w rozumieniu i analizowaniu przykładów i praktycznych przypadków tematycznie związanych z zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do ekonomiki przedsiębiorstwa. Gospodarka rynkowa. Przedsiębiorca a przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Metody i formy organizacji przedsiębiorstw. Majątek trwały i obrotowy w przedsiębiorstwie. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora.

Ćwiczenia - analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej, realizowany na koniec semestru. Ćwiczenia - sprawdzian w formie pisemnej i/lub ustnej. Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia.

Literatura podstawowa

1. Lichtarski, J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, AE, 2007.

2. Osbert-Pociecha, G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków. Wrocław, AE, 2009.

3. Sudoł, S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń, Dom Organizatora, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 15:01)