SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-ZRzDiO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Logistyka w biznesie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie istoty, zasad, modeli oraz uwarunkowań zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami. Stosowanie metod analizy jakości i wartości relacji, identyfikacji korzyści i barier w sferze zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami.

 

 

Wymagania wstępne

Koncepcje zarządzania

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Istota relacji, rodzaje i czynniki je kształtujące, typologia relacji, formy współdziałania, cele i oczekiwania interesariuszy, etapy rozwoju relacji - zarządzanie relacjami, przestrzeń relacyjna, jakość i wartość relacji, kompetencje i zdolności relacyjne, relacyjna  przewaga konkurencyjna, renta relacyjna, strategie relacyjne, kapitał relacyjny i czynniki go kształtujące, model kapitału relacyjnego, korzyści i bariery w sferze zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami. W ramach prowadzonych ćwiczeń: analiza rodzajów relacji i czynników je kształtujących w odniesieniu do różnych form współdziałania, analiza celów i oczekiwań interesariuszy, analiza rozwoju relacji i działań w odniesieniu do poszczególnych etapów zarządzania relacjami, opis  przestrzeni relacyjnej, dobór wskaźników ilościowych i jakościowych do pomiaru jakości i wartości relacji, kompetencje i zdolności relacyjne, relacyjna  przewaga konkurencyjna, strategie relacyjne, kapitał relacyjny i czynniki go kształtujące, model kapitału relacyjnego, korzyści i bariery w sferze zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, symulacja, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektów, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną, ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Zaliczenie z wykładu w formie pisemnej - odpowiedź na trzy pytania z zagadnień obowiązujących. Zagadnienia podane zostaną studentom miesiąc przed terminem zaliczenia. Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z projektu (60%), oceny za ćwiczenia – minimum 2 ćwiczenia (40%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

  1. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 2009.
  2. Danielak W., Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  3. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
  4. Nowak D., Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

.

Literatura uzupełniająca

  1. Chomiak-Orsa I., Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Wrocław 2013.
  2. Mitręga M., 2010,  Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
  3. Siemieniako D., Zarządzanie relacjami B2B w usługach produkcyjnych i budowanie lojalności relacyjnej, w: Modern Management Review, Vol. 20, nr 2, 2015, s. 161-183.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 00:45)