SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transport i spedycja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transport i spedycja
Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogD-TiS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Logistyka w biznesie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć związanych z transportem i spedycją. Zrozumienie roli transportu i spedycji w funkcjonowaniu gospodarki narodowej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu: logistyki, zarządzania.

Zakres tematyczny

 1. Transport osobowy i towarowy w systemie gospodarczym. Znaczenie transportu w gospodarce. Transport jako usługa – cechy i konsekwencje. Podstawowe pojęcia transportowe
 2. Charakterystyka gałęzi transportu. Charakterystyka i porównanie wszystkich gałęzi transportu. Infrastruktura poszczególnych gałęzi transportu
 3. Transport inter-/multi-/ko-modalny. Podstawowe pojęcia związane z transportem intermodalnym, multimodalnym.
 4. Spedycja, przedsiębiorstwa spedycyjne. Rynek usług transportowych. Rodzaje i specyfika działalności spedycyjnej, rynek spedycyjny. Czynności, funkcje i zadania spedytora. Charakterystyka przedsiębiorstw spedycyjnych. Dokumenty w działalności spedycyjnej. Umowy i formuły handlowe w pracy spedytora. Ubezpieczenia w spedycji
 5. Ładunki w systemach transportowych. Klasyfikacja ładunków i sposobów ich formowania do transportu. Opakowania transportowe, jednostki logistyczne, ich funkcje i rodzaje. Wymagania stawiane opakowaniom transportowym. Przewóz ładunków specjalnych – technologia, przepisy krajowe i międzynarodowe.
 6. Polityka europejska ws. Transportu. Porównanie polityki polskiej i europejskiej w sprawach transportu. Dyrektywy i umowy europejskie dotyczące transportu.
 7. Wybrane zagadnienia logistyki międzynarodowej. Istota i specyfika logistyki międzynarodowej. Zadania logistyki międzynarodowej. Procesy logistyki międzynarodowej
 8. Dokumentacja w systemach transportu i logistyki (międzynarodowej). Dokumenty w transporcie krajowym. Dokumenty w transporcie międzynarodowym

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia - prezentacje multimedialne,  analiza przypadków, praca w grupach,  case study, dyskusja, kolokwium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: na ocenę składać się będzie ocena z kolokwium  oraz ocena z prezentacji.

Termin zaliczenia kolokwium: na przedostatnich zajęciach zgodnie z harmonogramem studiów.

Warunkiem otrzymania zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi.

 Oceny (punktacja):          51%- 60% - dostateczny (3.0)

                                         61%-70% - dostateczny plus (3.5)

                                         71%-80% - dobry (4.0)

                                         81%-85% - dobry plus (4.5)

                                         86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. A. Koźlak, Ekonomika transportu – Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2007
 2. T. Szczepaniak, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca

 1. J. Burniewicz, Sektor samochodowy Unii Europejskiej, WKiŁ, Warszawa, 2005
 2. J. Neider, Transport miedzynarodowy, PWE, Warszawa, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 11:18)