SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia
Kod przedmiotu 14.2-WZ-BezD-S
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy o różnorodnych procesach i zjawiskach życia zbiorowego w wymiarze teoretycznym i empirycznym. Ukazanie ludzi w ich wzajemnych stosunkach oraz instytucji i procesów społecznych, które kształtują życie społeczne na poziomie mikrostruktur oraz makrostruktur.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

1.     Społeczeństwo – przedmiot socjologii. Wyłanianie się tej dyscypliny w XIX wieku; przedmiot socjologii i jej miejsce wśród innych nauk; interdyscyplinarny charakter socjologii, orientacje teoretyczno -metodologiczne XX wiecznej socjologii; wyobraźnia socjologiczna.

2.     Człowiek i jego aktywność. Człowiek jako istota społeczna i twórca społecznego świata. Kategorie opisujące ludzką aktywność: zachowania, działania społeczne, interakcje i stosunki społeczne Socjalizacja i kontrola społeczna. Więź społeczna. Rodzaje i typy styczności. Wzajemne oddziaływania. Stosunki i zależności społeczne. Koncepcja aktora społecznego, problem podmiotowości i sprawstwa.

3.   Całości społeczne. Kategorie opisujące całości społeczne: zbiorowości, grupy i społeczeństwa. Właściwości i typologie grup i społeczeństw. Instytucja a organizacja społeczna. Zróżnicowanie i nierówności społeczne.Systemy społeczne, struktury społeczne i sieci. Stratyfikacja społeczna: klasy i warstwy. Funkcje i geneza nierówności społecznych.

4. Kultura: normy i wartości, symbole i znaczenia. Kultura jako system regulujący działania społeczne, narzędzie komunikacji społecznej i symboliczne uniwersum. Różnorodność kulturowa: sub- a kontrkultura, relatywizm, a uniwersalizm kulturowy.

5. Współczesność w pigułce. Kwestie i problemy współczesnego świata. Wybrane problemy: rodzina i jej transformacje; ubóstwo - underclass, alkohol i przemoc, ekskluzja i inkluzja społeczna.

Ćwiczenia:

 1. Socjologia jako nauka i jako forma świadomości.
 2. Aktywność człowieka: działania społeczne, interakcje społeczne, stosunki społeczne.
 3. Całości społeczne: grupy społeczne, zbiorowości społeczne, naród, etniczność, rasa.
 4. Struktura społeczna: pozycje społeczne, stratyfikacja społeczna, ruchliwość społeczna.
 5. Kultura – pojęcie, typy, elementy kultury
 6. Kultura jako przymus: kontrola społeczna i dewiacja.
 7. Wybrane kwestie i problemy społeczne.
 8. Wybrane metody i techniki badań społecznych.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (panelowa).

Ćwiczenia: Dyskusja moderowana, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Efekty weryfikowane są za pomocą projektu  oraz aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach. Tematy zaproponowanych projektów odzwierciedlają potrzebę odwołania się do treści uwzględnionych w efektach. Projekt  zaliczeniowy powinien być: swobodną interpretacją danego zjawiska lub danego problemu, niesystemowy, refleksyjny, powinien ukazywać nowe ujęcie znanego tematu . Student zobowiązany jest do konsultacji z wykładowcą umożliwiających kontrolowanie prac na projektem. Weryfikacja efektów kształcenia będzie możliwa poprzez nawiązanie przez studenta do zagadnień z zakresu socjologii poruszanych na zajęciach, nawiązanie do literatury (podstawowej i uzupełniającej) przedmiotu, nawiązania do artykułów w czasopismach branżowych np. "Studia Socjologiczne”, „Przegląd Socjologii Jakościowej” etc.

Warunki zaliczenia dla  wykładów: Test egzaminacyjny,. Warunkiem przystąpienia do testu egzaminacyjnego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Test składa się z 20 pytań zamkniętych, wielokrotnego wyboru. Pytania obejmują problematykę omawianą na wykładach i na ćwiczeniach. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie z testu co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, tj. min.10 punktów. Student, który uzyska 10 – 12 punktów otrzymuje ocenę dostateczną; 12,5 – 13,5 punktów otrzymuje ocenę dostateczną z plusem; 14 – 16 punktów otrzymuje ocenę dobrą; 16,5 – 17,5 punktów otrzymuje ocenę dobrą z plusem, 18 - 20 punktów otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Literatura podstawowa

1. Szacka B., Wstęp do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

3. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

4. Bauman, Z., Socjologia,  Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.

5. Nowak S., Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca

 1. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009
 2. Sztompka P., Boguń-Borowska M., (red.) Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 3. Aronson  E., Człowiek, istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Olechnicki K. , Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC Toruń1998.
 5. Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 6. Studia Socjologiczne

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 15:39)