SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZPWR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marek Tomaszewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaprezentowanie studentom znaczenie projektów w zarządzaniu. Uświadomienie studentom różnicy między projektami wysokiego ryzyka a typowymi projektami. Przybliżenie pojęcia i odmian ryzyka.

Wymagania wstępne

Podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i zarządzania

Znajomość warunków funkcjonowania organizacji w warunkach rynkowych.

Umiejętność pracy w grupie

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia zarządzania projektami. Pojęcie ryzyka. Ryzyko a niepewność. Identyfikacja ryzyka. Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu. Cele projektów: jakość rezultatu, czas, koszty. Podejścia do zarządzania ryzykiem. Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem. Ryzyko kredytowe. Ryzyko płynności. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko walutowe. Inne rodzaje ryzyka: prawne, defraudacji, pogodowe, techniczne, organizacyjne. System zarządzania projektami. Fazy i etapy cyklu życia projektów i cyklu zarządzania projektami. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Źródła finansowania projektów wysokiego ryzyka.

Metody kształcenia

Prezentacje z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja projektów studentów, praca w grupach. Udział w projekcie realizowanym przez pracowników Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt – na ocenę końcową składają się: ocena projektu indywidualnego (60%) i aktywność w projekcie realizowanym przez pracowników Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości,

 

Literatura podstawowa

  1. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012
  2. T. T. Karczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2005
  3. N. Mingus, Zarządzanie projektami, OnePress
  4. R. Kendall: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: Zarządzanie Ryzykiem, PWE, Warszawa 2001;

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marek Tomaszewski (ostatnia modyfikacja: 11-05-2019 22:23)