SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-RIB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu regionalizacji i instytucjonalizacji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego w skali globalnej oraz regionalnej w ujęciu instytucjonalno-organizacyjnym oraz wprowadzenie do problematyki funkcjonowania tego typu instytucji, a także zrozumienie roli i ich znaczenia dla zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Wymagania wstępne

Podstawy organizacji i zarządzania, geografia bezpieczeństwa

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Regionalizacja bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Regionalne systemy bezpieczeństwa. Wspólnoty bezpieczeństwa jako forma regionalizacji bezpieczeństwa. Zakres i kryteria regionalizmu i wyodrębniania regionów we współczesnym świecie. Podstawy teorii integracji regionalnej. Metody analizy regionalizacji. Mechanizmy bezpieczeństwa regionalnego w Europie. Współpraca regionalna i rola, jaką pełni w niej: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Europy. Rola Polski we współpracy regionalnej i subregionalnej. Współdziałanie subregionalne państw w obszarze bezpieczeństwa, w tym rola: Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Znaczenie euroregionów. 

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Rola i znaczenie różnych organizacji we współczesnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Europy, Traktat Północnoatlantycki. Rola Polski we współpracy regionalnej i subregionalnej. Współdziałanie subregionalne państw w obszarze bezpieczeństwa, w tym rola: Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Znaczenie euroregionów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, praca w zespołach zadaniowych, referaty, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest wykonanie dwóch zadań oraz przygotowanie i pozytywne przedstawienie prezentacji zespołowej (prezentacja mówiona, w formie papierowej i prezentacji multimedialnej). Zaliczenie wykładu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin w formie pisemnej. Opis trzech pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

 1. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe, PWN, Warszawa 2012.
 2. Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warszawa 2012.
 3. Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
 4. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 5. Paździor M., Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Cziomer  E. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 2. Lewkowicz A., Majer T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.
 3. Miklaszewski S., Kolendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 4. Rymarczyk J., Niemiec W. (red.), Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, Wyd. Arboretum, Wrocław 2010.
 5. Szpyra  R., Bezpieczeństwo militarne państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 6. Żurawski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe, PWN, Warszawa, 2012.
 7. Zakrzewski S. (red.), NATO na początku XXI wieku, Wyd. WSNHiD, Poznań 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 19:06)