SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo technologiczne informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo technologiczne informacji
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-BTI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem prowadzącego jest przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Wstępna analiza kwestii związanych z systemem bezpieczeństwa technologicznego. Definicyjne ujęcie, związanych z technologiami terminów i zagadnień  przygotowujących do wykorzystania nabytej wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do zagadnień technologicznych związanych z bezpieczeństwem. Zadania służb cywilnych oraz sił zbrojnych w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Wybrane aspekty technologii dla bezpieczeństwa: Technologie sieciowe i mobilne, zagrożenia oraz sposoby zwalczania cyberprzestępczości, technologie przechowywania i zabezpieczenia informacji, biometryka,  technologie wojskowe ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance), problematyka ochrony prywatności oraz danych osobowych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w grupach projektowych: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia z analizą przykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Ruszczyk L.; Instrukcja ochrony informacji niejawnych; Gdańsk 2000
  2. Pokruszyński W.: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2010.
  3. Cisowski Z., Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia, Szczytno 2002;
  4. Nowak A., Scheffs W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON Warszawa 2010r.
  5. Białas A., Ochrona informacji i usług we współczesnej firmie lub instytucji, WNT, Warszawa 2006r.

Literatura uzupełniająca

1.       Ustawa o ochronie danych osobowych.

2.       Ustawa o dostępie do informacji publicznych.

3.       Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

4.       Bógdał-Brzeźińska A., Gawrycki M.F. (2003), Cyberterroryzm i problem bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2003 r.

5.       Zamiar Z., Wełyczko L.: Zarządzanie kryzysowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.

6.       RozporządzeniePrezesa Rady Ministrów z dnia 25.01.1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa da systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.

7.       Polska Norma PN-ISO/IEC 17799:2007. Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, Polski komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007r .

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 20:46)