SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką  z zakresu obszaru tematycznego kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Ponadto zapoznanie z zasadami doboru, selekcji literatury (materiałów źródłowych). Uwypuklenie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, tworzenia koncepcji pracy dyplomowej (a w tym: tematu i celu pracy, problemu badawczego, metod badawczych, doboru próby badawczej). Zapoznanie z zasadami pisarskiego opracowania pracy dyplomowej (edycja, styl, przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki).

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich.

Zakres tematyczny

W    ramach   prowadzonych   seminariów:   obszar   tematyczny   kierunku   Bezpieczeństwo   Narodowe. Harmonogram zajęć seminaryjnych. Dobór, selekcja literatury (materiałów źródłowych). Umiejętne korzystanie z literatury przedmiotu. Koncepcja pracy dyplomowej (temat, cel pracy, problemy badawcze, metody badawcze, dobór próby badawczej). Konstrukcja kwestionariusza ankietowego. Pisarskie opracowanie pracy dyplomowej (edycja, styl, przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki).

Metody kształcenia

Zajęcia proseminaryjne: praca z dokumentami źródłowymi, praca w grupie, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja wraz z omówieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla proseminarium: uczestnictwo w proseminariach oraz opracowanie tematu pracy, celu badań, problemu badawczego, metodyki badań.

Literatura podstawowa

1.    Pieter J. , Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

2.    Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Wydawnictwo Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków 1974.

 

3.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn 2006.

4.    Cieślarczyk,   M.,   Metody,   techniki   i   narzędzia   badawcze,   oraz   elementy   statystyki   stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2006.

5.    Lelusz H., Kowalewski M., Kasmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn 2000.

6.    Pytkowski W. , Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.

7.    Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa 2008.

8.    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z 2009 roku.

Literatura uzupełniająca

1.    Majewski T., Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa 2003.

2.    Urban S. , W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna.

3.    Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 15:30)