SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 08.3-WZ-BezD-HB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
  • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości historii bezpieczeństwa Polski na tle europejskim oraz sytuacji obecnej w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.        Definicje bezpieczeństwa i jego rodzaje. Zagrożenia bezpieczeństwa.
2.        Bezpieczeństwo a porządek publiczny
3.        Czynniki naturalne i działalność człowieka w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa
4.        Historyczna ewolucja bezpieczeństwa na świecie, w Europie i w Polsce
5.        Czynniki kształtujące bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa w poszczególnych okresach:
- starożytność
- czasy średniowiecza
- wiek XVIII
- wiek XIX
- okres I wojny światowej
- okres II wojny światowej
- lata 1945-1989
- XXI wiek
6.        Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo na świecie
7.        Działalność placówek dyplomatycznych a budowanie bezpieczeństwa
8.        Organizacja służb mundurowych i porządkowych w różnych systemach politycznych i okresach historycznych.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- aktywność w czasie zajęć

- zaliczenie wybranych lektur w ramach konsultacji

- kolokwium zaliczeniowe (ustne)

 

Warunki zaliczenia dla wykładów:

- uczestnictwo w wykładzie

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną dwóch ocen: z ćwiczeń i z wykładu

Literatura podstawowa

1.        Antonowicz L., Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2010

2.        Davies N., Serce Europy. Krótka historia Polski, Londyn 1995.

3.        Tymowski M., Kieniewicz J., Holzer J., Historia Polski, Warszawa 1990.

4.        Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, red. R. Jakubczak, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

  1. Tymanowski J., Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
  2. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy nr 1 (61) 2010
  3. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Wyd. UMCS, Lublin 2006
  4. Budzowski K., Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010
  5. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Skierska (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:21)