SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie
Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność posługiwania się terminologią stosowaną w public realtions, definiowania pojęć  związanych z PR w bezpieczeństwie, umiejętność wystąpień publicznych i wystąpień w mediach. Przestrzeganie zasad etyki PR według Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Nawiązywanie współpracy z mediami. Rola wystąpień publicznych w budowaniu i odbudowywaniu wizerunku organizacji. Przedstawienie instrumentów wykorzystywanych w kształtowaniu wizerunku instytucji. Omówienie istoty powstawania sytuacji kryzysowych - przyczyny i symptomy kryzysu oraz ich udziałowcy. Objaśnienie PR w sytuacjach kryzysowych i grupy jego oddziaływań. Kształtowanie umiejętności współpracy z mediami w sytuacji kryzysowej - redagowanie notatek prasowych, komunikaty, wywiady, wystąpień publicznych oraz budowania strategii PR w sytuacjach kryzysowych w instytucjach regionalnych i ponadregionalnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Projekt: Public Relations – geneza, istota i znaczenie. PR jako sposób kreowania wizerunku organizacji/osoby. Współpraca firmy z mediami, wystąpienia publiczne (targi, konferencje prasowe, itp.). PR w sytuacji kryzysowej. Relacje z mediami w sytuacji kryzysowej. Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Działania zapobiegawcze firmy w sytuacji kryzysowej. Ochrona wizerunku organizacji w sytuacji kryzysowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Praktyczne rady, jak przygotować działania PR w przedsiębiorstwie/instytucji, od czego zacząć, jak opracować program. Przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw firmowych, organizacja imprez, zawieranie umów sponsorskich, prowadzenie działalności lobbingowej. Przygotowanie projektu strategii PR dla wybranego przedsiębiorstwa/instytucji. Przygotowanie kampanii reklamowej dla wybranej przez siebie instytucji/przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Projekt: dyskusje grupowe, giełda pomysłów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, tekstem, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt: na ocenę składać się będą oceny z:  projektu dotyczącego tworzenia strategii Public Relations dla określonego podmiotu  rynku (przedsiębiorstwo/ instytucja)

( K_W01; K_U02; KW03; K_U05, K_K05; K_K01) oraz zadań do samodzielnego rozwiązania (K_K05).

Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego opracowania strategii PR dla danego podmiotu upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z projektu jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (100%).

Literatura podstawowa

 1. Budzyński W., Public Relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2008.
 2. Dembowska B., Gonicka J., (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Wyd. WSHE, Warszawa 2011.
 3. Frączkiewicz-Wronka A., Gołuchowski J., Adamus-Matuszyńska A. (red.), Public relations: doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 4. Podraza U., Kryzysowe Public Relations, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z.o.o,  Warszawa 2009.
 5. Smektała T., Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Astrum, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016.
 2. Bronowicz M., Komunikacja wizerunkowa: public relations, reklama, branding, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2015.
 3. Budzyński W., Public Relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 4. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 5. Wojcik K., Public Relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet,  Warszawa 2010.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 20:03)