SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie procesami zmian - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie procesami zmian
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZPZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania procesami zmian w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej obejmujące umiejętności wprowadzania zmian, rozpoznawania oporów wobec zmian ich osłabienia i przeprowadzenia procesu zmian.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczną z przedmiotów: zarządzanie komunikowaniem się w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi  lub marketing personalny.

Zakres tematyczny

Treść  wykładów:  definicje  zmian,  istota  zmian,  czynniki  wymuszające zmiany;  klasyfikacja  zmian;  psychospołeczne skutki wprowadzania zmian; uwarunkowania reakcji pracowników na  zmianę; etapy realizacji zmian. zachowania pracowników wobec zmian; typy źródeł oporów wobec zmian. model Lewina; przyczyny oporów i metody zapobiegania nim; metody eliminowania oporów wobec zmian; kultura organizacyjna a procesy zmian. zarządzanie partycypacją pracowniczą w procesie wdrażania zmian.

Treść ćwicz: Czynniki wymuszające zmiany. Psychospołeczne skutki wprowadzania zmian. Zachowania pracowników wobec zmian  i  uwarunkowania  ich  reakcji.  Przyczyny  i  typy  oporów  wobec  zmian. Metody  zapobiegania  oraz eliminowania  oporów  wobec  zmian. Budowanie  poparcia  dla  zmian.  Etapy  realizacji  zmian.  Taktyki  ich wdrażania.

Metody kształcenia

Wykład – prezentacja multimedialna, wykorzystanie przykładów wdrażania zmian

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń (K_U03, K_U04, K_U08, K_U07, K_U06, K_K02, K_K03): aktywność podczas zajęć,  kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas ćwiczeń - zadania problemowe. Ocena końcowa: 60%- dostateczny, 65% -dostateczny plus; 70% -dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry.

Warunki zaliczenia wykładów (K_W01, K_W07,  K_W08, K_W13, K_U08, K_K02, K_K03): egzamin pisemny – pytania otwarte z progami  punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt; ocenę dobrą plus od 8,0 pkt i bardzo dobrą od 9,0 pkt. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu  (50%) i ćwiczeń (50%). Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce, PWN, Warszawa  2015.
 2. Kurtyka M., Roth G., Zarządzanie zmianą: od strategii do działania, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2015
 3. Wołejszo J., Zarządzanie zmianą w organizacji wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 4. Masłyk – Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CI M, Warszawa 2005.
 5. Masłyk – Musiał E., Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 6. Stankiewicz J., Psychospołeczne opory wobec zmian i możliwości ich neutralizowania, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, Wrocław 1999.
 7. Daniecki W., Strategie zmian : teorie i rekomendacje praktyczne,Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Zarządzanie zmianą, HBRP, 106-107, grudzień-styczeń 2011.
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 3. Stankiewicz J., Zarządzanie partycypacją pracowników w procesie zmian, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE Wrocław, 1998.
 4. Safin K., Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 5. Steward D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa, 2002.
 6. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 10:18)