SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie globalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie globalne
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie i dostosowanie zachowań organizacyjnych do narodowych różnic kulturowych oraz budowanie strategii wejścia na rynki międzynarodowe.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Strategie firm transnarodowych. Globalne fuzje, przejęcia i sojusze strategiczne. Analiza konkurencji i branży. Globalne zarządzanie produkcja. Procesy i struktury organizacyjne firm transnarodowych. Współczesne koncepcje i metody zarządzania w firmach transnarodowych. Glokalizacja.Ćwiczenia: Globalne zróżnicowanie kultur a marketing firmy transnarodowej. Kultura korporacyjna w firmie transnarodowej. Analiza konkurencji i branży. Miejsce firm transnarodowych we współczesnej gospodarce światowej - granice globalizacji, przyszłe trendy rozwojowe firm.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu z zagadnień przedstawionych na wykładzie. Egzamin pisemny (3 pytania) z zagadnień podanych przez egzaminującego na miesiąc przed egzaminem. Warunkiem zaliczenia wykładu jest poprawna odpowiedź na 50% pytań.

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie projektu, prezentacji i dwóch zadań. Wynik ćwiczeń stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Na ocenę końcową składa się ocena z projektu (60%), aktywność na zajęciach (20%) oraz ocena prezentacji (20%).

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

 1. Brzeziński S., Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi  a globalne procesy integracyjne, PWE, Warszawa 2016.
 2. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PTE, Warszawa 2000.
 3. Mead R., Andrews R., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 4. Obłój K., Wąsowska A. (Red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2014.
 5. Rewizorski M. (Red.), Globalne zarządzanie i jego autorzy,  Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania,  PWE, Warszawa 2006.
 2. Gołębiowski J., Zarządzanie globalne w gospodarce światowej, Poznań 2009.
 3. Kuciński K. (red.), Globalizacja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 4. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 5. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:28)