SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne systemy bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne systemy bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-WSB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu współczesnych koncepcji i systemów bezpieczeństwa europejskiego i światowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

Wykład: kształtowanie się koncepcji bezpieczeństwa państw Europy Środkowej, miejsce Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa globalnego, strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, system stosunków międzynarodowych w ujęciu cybernetycznym, determinanty strategii bezpieczeństwa i systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo koalicyjne.

Projekt: współpraca subregionalna, bezpieczeństwo koalicyjne, integracja gospodarcza a bezpieczeństwo, koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, konflikty i kryzysy regionalne, handel bronią, kontrola zbrojeń i rozbrojenia, broń przyszłości, działania w środowisku sieciocentrycznym, system bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta podczas zajęć.

Na ocenę końcową z wykładu składają się następujące elementy:

1.   Kolokwium (90%) – lista pytań z zakresu tematycznego wykładu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02, K_W03); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.Suma punktów uzyskanych z zaliczenia decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

2.   Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa na wykładach. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką wykładu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02).

Warunkiem zaliczenia projektu jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na zajęciach z ćwiczeń projektowych, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z projektu składają się następujące elementy:

  1. Kolokwium (30%) – kolokwium zaliczeniowe lista pytań z zakresu tematycznego projektu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).; łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.
  2. Prezentacja nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (60%) – studenci przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_U01, K_U02, K_K02, K_K06). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach z ćwiczeń projektowych i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.

Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z zaliczenia decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z wykładu i pozytywna ocena z projektu.

Literatura podstawowa

1. Balcerowicz B., Pokój i nie – pokój, Warszawa 2002.

2. Ciupiński A., Legucka A., Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony RP, AON, Warszawa 2003.

3. Czaja J. (red), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2005.

4. Koziej S., Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (studium analityczne), Warszawa 2003.

5. Kuźniar R., Polityka i siła, studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2006.

6. Pawlikowska I, Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, MADO, Toruń 2006.

7. Praca zbiorowa pod kier. R. Jakubczaka, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.

8. Toffler A.i H, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.

9. Zięba R., Wspólna polityka zagraniczna bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademickie Kieruneki Profesjonalne, Warszawa 2007.

10. Żukrowska K., Grącik M., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Teoria i praktyka, AGH, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Jemioło T., Malak K., Bezpieczeństwo zewnętrzne RP, AON, Warszawa 2002.
  2. Kobuza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
  3. B. Pacek, R. Hoffmann, Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, AON Warszawa 2013r.
  4. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, praca zbiorowa, AON Warszawa 2012r.
  5. J. Posobiec, Organizacja dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym, AON, Warszawa 2008r.
  6. B. Janusz-Powletta, Konwencje Genewskie 60 la później, AON, Warszawa 2010r.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 16:45)