SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kryzysowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kryzysowe
Kod przedmiotu 04.9-WZ-BezD- ZK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Krzysztof Graczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z  zarządzania kryzysowego w państwie na szczeblu gminy/powiatu (elementy) oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: zarys podstaw teoretycznych zarządzania kryzysowego; informatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego; Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym (niemilitarnym); narodowy system pogotowia kryzysowego; zarządzanie kryzysowe w samorządach; planowanie w zarządzaniu kryzysowym; zarządzanie kryzysowe w ujęciu praktycznym – wykonywanie dokumentów graficznych.

Laboratorium: w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych: wykorzystanie informatycznego „Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” – treści i procedury zarządzania kryzysowego; przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych; zadania instytucji, służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych na szczeblu powiatu i województwa w sytuacjach kryzysowych; podejmowanie zadań i pełnienie kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowanie działań i podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego; stosowanie zasad i procedur pracy sztabowej w zespołach zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu i województwa; wykonywanie dokumentów zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu w ramach „treningu sztabowego”. Poza tym zapoznanie się z problematyką: klęsk żywiołowych i ich skutków dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska; zadań i kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych; organizacji i zadań centrum zarządzania kryzysowego w powiecie i województwie; sposobu tworzenia zespołów zarządzania; pracy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w czasie klęski żywiołowej; planowania i kierowania akcją przez powiatowy zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej; organizacji łączności, obiegu informacji, roli i zadań mediów w sytuacjach kryzysowych.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, , klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Laboratorium: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, ćwiczenia z analizą przykładów, prezentacja i wykorzystanie informatycznego „Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego”, planowanie użycia sił i środków wybranych służb w możliwej sytuacji kryzysowej (trening sztabowy).

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W02, K_W03) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z  zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na  5  pytań wybrane  przez  prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 50. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (46 – 50 pkt.), dobry plus (42 – 45 pkt.), dobry (38 – 41 pkt.), dostateczny plus (34 - 37pkt.), dostateczny (30 – 33 pkt.).

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność na zajęciach, pozytywna ocena z ćwiczenia grupowego, aktywność studenta na zajęciach, wykazanie się znajomością aktualnych problemów dotyczących zarządzania kryzysowego w powiecie/gminie w trakcie zajęć.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań w trakcie opracowania przez grupę dokumentacji użycia sił i środków danej służby w sytuacji kryzysowej, okresowe sprawdziany (kolokwium).

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach (20%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach realizowanego projektu. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych zajęć. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U03, K_U07, K_K02, K_K03).
 2. Wykazanie się znajomością aktualnych problemów dotyczących zarządzania kryzysowego na danym terytorium samorządowym (10%) - student przygotowuje się do rozmowy nt. aktualnych problemów zarządzania kryzysowego studiując literaturą wskazaną przez prowadzącego. Przyswojoną wiedzę prezentuje w trakcie rozmowy podczas konsultacji (K_K02, K_K03).
 3. Prezentacja dokumentacji użycia sił i środków danej służby w reagowaniu kryzysowym wraz z mapą – załącznikiem (10%) – studenci zainteresowani uzyskaniem wyższej oceny końcowej przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_U02, K_U03, K_U07). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Graczyk K., Nakielski G., Tabaczniuk T., Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 2. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
 3. Kurkiewicz A. (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Municipium SA, Warszawa 2008.
 4. Krynojewski F., Sienkiewicz-Małyjurek K., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. Difin SA, Warszawa 2010.
 5. Majrzak D. Sobolewski G., Zarządzanie kryzysowe, AON, Warszawa 2013.
 6. Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, WWSZiP Wałbrzych 2012.
 7. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
 8. Sobolewski G., Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa 2011.
 9. Sobolewski G., Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa 2011.
 10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2015.
 11. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego cz. I, KA, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Adam Marszałek, Toruń 2007Nowak E.,
 2. Kitler W., Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2006.
 3. Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009.
 4. Skrabacz A., Gąsiorek K., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
 5. Sobolewski G., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 2011.
 6. Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie kryzysowe w razie katastrof i klęsk żywiołowych, AON, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Graczyk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 00:36)