SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Kod przedmiotu 14.6-WZ-BezD- MSE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przedmiotu, zachęcenie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń z zakresu problematyki międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Ponadto celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Geneza międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Funkcjonowanie światowego systemu gospodarczego. Międzynarodowa polityka handlowa. Bilans płatniczy. Międzynarodowy rynek finansowy oraz jednolity rynek finansowy UE.

 

Ćwiczenia: Uwarunkowania i teorie handlu światowego. Międzynarodowy podział pracy. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. Międzynarodowy rynek finansowy i kurs walutowy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, z wykorzystaniem metody wizualizacji (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny).

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w postaci testu jednokrotnego wyboru. Wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedz.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień składającego się z 15-20 pytań lub kolokwium opisowego składającego się z czterech pytań opisowych (do wyboru przez studentów). Wymagane minimum do zaliczenia kolokwium to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Ponadto studenci będą premiowani dodatkowymi punktami, które będą odzwierciedlały ich czynny udział w dyskusji podczas ćwiczeń i przedstawianych prezentacji. Uzyskanie co najmniej trzech punktów za aktywność skutkować będzie podwyższeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół oceny.

Na ocenę z przedmiotu składać się będzie ocena uzyskana z ćwiczeń (50 proc.) i ocena z egzaminu (50 proc.).

Literatura podstawowa

  1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia), red. E. Skawińska, Wyd. Politechnika Poznańska, 2010.
  2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
  3. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa 2007.
  4. Vashchenko M., Oleksiuk A., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Key Tex, Warszawa 2010
  5. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
  2. Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. Łaźniewska E., Deszczyński P., PWN, Warszawa 2012.
  3. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
  4. Rynarzewski T, Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:33)