SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy ochrony ekonomicznej państw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy ochrony ekonomicznej państw
Kod przedmiotu 14.6-WZ-BezD-WPOEP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty i wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa ze szczególnym uwzględnieniem czynników warunkujących jego poziom. Dodatkowym celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na ewolucję ekonomicznych funkcji państwa oraz identyfikacja głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:Istota, płaszczyzny, wyznaczniki i cechy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Systematyka zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ekonomiczne funkcje państwa oraz strategia jego działania w warunkach postępującej globalizacji. Istota, przyczyny oraz konsekwencje zjawiska migracji dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Ćwiczenia: Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę. Dług publiczny i deficyt budżetowy a bezpieczeństwo finansowe państwa. Kryzys finansów publicznych w Polsce. Przyczyny, konsekwencje i sposoby ograniczania szarej strefy. Polityka handlowa jako instrument kontroli wymiany międzynarodowej. Bezpieczeństwo sektora bankowego. Bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

W ramach ćwiczeń klasyczna analiza problemowa zagadnień objętych programem zajęć z wykorzystaniem podstawowych kategorii ekonomicznych. Dyskusja dydaktyczna odwołująca się do wiedzy teoretycznej oraz obserwacji studentów, ucząca wyrażania swojego zdania oraz argumentacji w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji projektu dotyczącego głównych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego. Projekt zostanie oceniony pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia oraz aktualności wykorzystanych informacji, w szczególności danych statystycznych.

 Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach zaznaczana przez prowadzącego. Aktywność studenta na co najmniej 60 proc. zajęć przekłada się na podwyższenie o pół oceny końcowej z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem ,Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  2. Materska-Sosnowska A., Wojtaszczyk K.A. (red.) Bezpieczeństwo państwa .Wybrane problemy., Wyd. Aspra, Warszawa 2009.
  3. Księżopolski K. M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
  4. Płaczek J. (red.), Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
  5. Guz T., Kłosiński K., Marzec P., (red.) Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia Lublin 2006.
  6. Księżopolski K., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
  7. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa, 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii,  PWN, Warszawa 2002.
  2. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:38)