SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
Kod przedmiotu 04.9-WZ-BezD-ZIK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Infrastruktura krytyczna i jej funkcje społeczno-gospodarcze. Zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Infrastruktura krytyczna i jej funkcje społeczno-gospodarcze. Zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej.

Ćwiczenia: Infrastruktura krytyczna współczesnego państwa – charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej. Pojęcie ochrony infrastruktury krytycznej. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Charakterystyka systemu ochrony infrastruktury krytycznej. Zakres obowiązku operatorów infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Integracja europejskich systemów infrastruktury krytycznej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach   projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, pogadanki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu na ocenę. Egzamin w formie pisemnej będzie składał się z pięciu pytań otwartych. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Zaliczenie wykładu przysługuje studentowi, który uzyska łącznie co najmniej 15 punktów (60% łącznej maksymalnej ich liczby) z odpowiedzi.

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki infrastruktury krytycznej państwa oraz uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium. Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy, a projekt i jego prezentacja umiejętności i kompetencji studenta. Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składać się będą: ocena z kolokwium (50%), ocena projektu 30%, oraz aktywność na zajęciach (15%).

Literatura podstawowa

1.      Radziejewski R., Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria i praktyka, PWN 2014 rok.

2.      Tyburska A. Ochrona infrastruktury krytycznej zarys problematyki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2012 rok.

3.      Lidwa W., Krzeszowski W., Wiącek W., Kamiński P., Ochrona Infrastruktury Krytycznej, AON 2012 rok

4.      Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Warszawa 2013 rok.

Literatura uzupełniająca

1.      Piątek Z., Letkiewicz A., Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa, Szczytno 2010 rok.

2.      Długosz T. Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2015 rok.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 23:15)