SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy innowacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy innowacji
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-SI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania systemów innowacji, ich uwarunkowań.

Wymagania wstępne

---------------------

Zakres tematyczny

Wykład:

Ekonomika innowacji i procesu innowacyjnego, procesy innowacyjne w przemyśle. Różne agregacje systemów innowacji. Teoria klastrów. Instytucjonalne i neoinstytucjonalne teorie firm w systemach innowacyjnych. Zasady metodologiczne konstrukcji strategii innowacyjnych w Unii Europejskiej. Źródła finansowania SI. Praktyka budowy SI w krajach unitarnych, federacyjnych, regionalnych. Najlepsze praktyki w procesie tworzenia SI w krajach UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw polskich. Warunki funkcjonowania polskiej gospodarki i jej potencjał innowacyjny. Proces budowy SI w Polsce. Efekty SI w Polsce w kontekście doświadczeń innych krajów.

Projekt:

Analiza międzynarodowych i krajowych  systemów innowacji. Analiza wybranych determinant innowacyności systemów innowacji.

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja multimedialna z elementami konwersatoryjnymi

Projekt: studium przypadku, prezentacja multimedialna, metoda projektowa, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt – ocena za pisemną pracę o długości 1300 wyrazów

Wykład – egzamin w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z projektu

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (60%) i z egzaminu (40%).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007,
 2. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. nauk. US, Szczecin 2008,
 3. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane
  zagadnienia
  , red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i
  Innowacji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 3. Janasz W., K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 4. Janasz W., K. Janasz, D. Kornacka, A. Świadek, J. Wiśniewska, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 5. Janasz W., K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 6. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 7. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001.
 8. Pomykalski Z., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 9. Stawasz E., Innowacje a mała firma, WUŁ, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 13:04)