SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-SD2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  przedmiotu  jest  wypracowanie  u  studentów  umiejętności  w  zakresie  przygotowania  do  badań naukowych, opanowanie warsztatu naukowego i praktyczne zastosowanie go przy pisaniu pracy magisterskiej

 

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów:

1. Ustalenie tematu i metody pracy badawczej

2. Opracowanie konspektu poszczególnych prac

3. Sporządzenie bibliografii do tematu

4. Omówienie zasad przygotowania i pisania prac magisterskich

5. Analiza warsztatu naukowego

6. Opracowanie metody badań

7. Przygotowanie rozdziałów pracy

8. Krytyczna dyskusja nad tekstami przygotowanymi przez studentów

9. Prowadzenie pod kierunkiem prowadzącego badań – odpowiednio do tematu

10. Korekta poszczególnych tekstów

11. Przedłożenie wstępu, zakończenia i bibliografii

Metody kształcenia

Seminarium - dyskusja grupowa, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: studenci muszą przedstawić wyniki badań oraz ich interpretację oraz rozdziały teoretyczne.

Literatura podstawowa

Według wskazań promotora.

Literatura uzupełniająca

Według wskazań promotora.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 15:34)