SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-BezD-ZWD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Krzysztof Graczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu roli informacji i informatycznego wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

Wykład: w ramach prowadzonych wykładów: definiowanie informacji, teoretyczne podstawy procesu podejmowania decyzji; etapy procesu podejmowania decyzji; decydowanie; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych; metodologiczne aspekty oceny problemów decyzyjnych, system informacyjny organizacji.

Projekt: w ramach prowadzonych projektu: informacja i jej zastosowanie w systemie zarządzania kryzysowego; psychologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych; analiza decyzyjna – narzędzie sprawności i efektywności decyzji; intuicja w procesie podejmowania decyzji; rola informatyki w procesie decyzyjnym w systemach militarnych i niemilitarnych, zarządzanie systemami informacyjnymi, informatyczne środki wspomagania dowodzenia, komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na wykładach.

Na ocenę końcową z wykładu składają się następujące elementy:

1.   Kolokwium (90%) – lista pytań z zakresu tematycznego wykładu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte; łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.Suma punktów uzyskanych decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.) (K_W01, K_W02,K_W03, K_W05).

2.   Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa na wykładach. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką wykładu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02).

Projekt: studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych na podstawie prezentacji wykonanego projektu w formie graficznej wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętych rozwiązań. Czas prezentacji 20-30 min. Po przedstawieniu projektu odbywa się dyskusja. Oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U01, K_U02, K_W03, K_W05, K_U02, K_K02). Projekt stanowi 75% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności podczas ćwiczenia projektowego 25%.  Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.) (K_W03, K_W05).

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z wykładu (50%) i projektu (50%).

Literatura podstawowa

 1. Kręcikij J., Współczesne kierowanie wojskami – proces dowodzenia, AON , Warszawa 2002.
 2. Flanek Cz., Elementy teorii podejmowania decyzji. - Koszalin: Wydaw. Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej, 2000r.
 3. M. Wrzosek, Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON Warszawa 2010r.
 4. Janczak J., Technologia informacyjna w zarządzaniu, AON Warszawa, 2009r.
 5. Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006r.
 6. Redziak Z., Podstawy teorii podejmowania decyzji, AON Warszawa 2013.
 7. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2001r.

Literatura uzupełniająca

 1. Michniak J., Dowodzenie i łączność AON , Warszawa 2005.
 2. Janczaka J., Środki dowodzenia, AON , Warszawa 2003.
 3. Dela P., Wsparcie informatyczne procesu dowodzenia, AON Warszawa 2004.
 4. Kręcikij J., i Wołejszo J., Podstawy dowodzenia, AON , Warszawa 2007.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Graczyk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 00:59)