SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Społeczeństwo wiedzy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Społeczeństwo wiedzy
Kod przedmiotu 15.9-WZ-BezD- SW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu wykorzystania informacji w systemach bezpieczeństwa w skali narodowej i międzynarodowej, metodach ich przetwarzania, ich wpływie na rozwój społeczeństwa wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na min ocenę dostateczną z przedmiotu systemy bezpieczeństwa (IV semestr I stopnia).

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja wiedzy, informacji i ich rola w bezpieczeństwie; ewolucja rozwoju społeczno-gospodarczego; globalne społeczeństwo wiedzy, jego właściwości, funkcje oraz etapy rozwoju; społeczna i ekonomiczna rola informacji; wymiar informacyjny bezpieczeństwa; technologie w bezpieczeństwie informacyjnym państwa. 

Ćwiczenia:

Podstawy identyfikacyjne przedmiotu. Pojęcie wiedzy, informacji i ich zastosowanie w systemach bezpieczeństwa. Rozwój społeczeństwa wiedzy. Globalne społeczeństwo informacyjne oraz społeczeństwo wiedzy. Determinanty społeczeństwa wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa wiedzy oraz informacyjnego. Bezpieczeństwo informacyjne jako zagrożenie asymetryczne. Nowe technologie informacyjne. Wpływ nowych technologii na informacyjne bezpieczeństwo państwa. Zastosowanie sieciocentryzmu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem (prezentacja), okresowe sprawdziany (kolokwium) oraz przeprowadzenie egzaminu z wykładów.

Wykład - egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W02, K_W09) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

Ćwiczenia - pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik) (K_U02, K_U03, K_K02, K_K04) ; pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi (K_W02, K_W09). Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

 

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Siwik A., (red.) Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego. AGH, Kraków 2007.
 2. Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2012.
 3. Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 4. Castells H, Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2008.
 5. Praca zbiorowa pod kier. J.Janczaka, Technologia informacyjna w zarządzaniu, AON, Warszawa 2009
 6. P. B. Silberschatz A. Galvin Podstawy systemów operacyjnych, Wyd. Naukowo-Techniczne 2006
 7. Zacher L., Transformacje od społeczeństw od informacji do wiedzy. C.H.Beck, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, AON, Warszawa 2006.
 2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. AON, Warszawa 2007.
 3. W. S Krzeszowski, Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych – dowodzenie i współdziałanie, AON Warszawa 2008.
 4. Goban Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków 1999
 5. W. Lidwa, Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (ostatnia modyfikacja: 12-05-2019 20:56)