SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 3
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD- SD3
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  przedmiotu  jest  wypracowanie  u  studentów  umiejętności  w  zakresie  przygotowania  do  badań naukowych, opanowanie warsztatu naukowego i praktyczne zastosowanie go przy pisaniu pracy magisterskiej.

 

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów:

1. Ustalenie tematu i metody pracy badawczej

2. Opracowanie konspektu poszczególnych prac

3. Sporządzenie bibliografii do tematu

4. Omówienie zasad przygotowania i pisania prac magisterskich

5. Analiza warsztatu naukowego

6. Opracowanie metody badań

7. Przygotowanie rozdziałów pracy

8. Krytyczna dyskusja nad tekstami przygotowanymi przez studentów

9. Prowadzenie pod kierunkiem prowadzącego badań – odpowiednio do tematu

10. Korekta poszczególnych tekstów

11. Przedłożenie wstępu, zakończenia i bibliografii

Metody kształcenia

Seminarium - dyskusja grupowa, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: studenci muszą przedstawić całą pracę magisterską.

Literatura podstawowa

Według wskazań promotora.

Literatura uzupełniająca

Według wskazań promotora.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:45)