SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie GIS - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie GIS
Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: systemów informacji geograficznej GIS, infrastruktury danych przestrzennych, referencyjnych baz danych przestrzennych i publicznych systemów geoinformacyjnych, a także nabycie przez studentów umiejętności praktycznych pozwalających na wykorzystanie technologii GIS jako narzędzia wspomagającego rozwiązywanie problemów występujących w szeroko pojętym bezpieczeństwie narodowym.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki

Zakres tematyczny

Wykłady:

Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej: modele danych, źródła i metody pozyskiwania danych geograficznych, numeryczny model powierzchni terenu, generalizacja informacji geograficznej. Architektura systemów GIS i zarządzanie projektami GIS.

Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania GIS. Organizacja Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Krajowy system informacji przestrzennej.

Podstawy kartografii tematycznej i topografii wojskowej.

Systemy satelitarne GPS: istota systemu i sposób działania, odbiorniki GPS, zastosowanie systemów GPS, krajowe systemy stacji referencyjnych ich cel i zastosowanie.

Infrastruktura danych przestrzennych krajowa i europejska (INSPIRE).

Referencyjne bazy danych przestrzennych służby geodezyjnej i kartograficznej.

Publiczne systemy geoinformacyjne: system zarządzania kryzysowego i centra powiadamiania ratunkowego, system osłony przeciwpowodziowej, system zarządzania obszarami chronionymi, GIS w zastosowaniach branżowych, GIS w statystyce publicznej.

Kartografia multimedialna: atlasy multimedialne, kartografia w Web 2.0, kartografia mobilna, globusy wirtualne.

 

Laboratoria:

Oprogramowanie GIS: rodzaje pakietów oprogramowania, metody wdrażania systemu GIS, przykłady oprogramowania komercyjnego, przykłady oprogramowania Open Source.

Analizy danych przestrzennych: przykłady analiz przestrzennych wykonanych z wykorzystaniem  oprogramowania GIS oraz pakietów pokrewnych (np. geodezyjnego, itp.).

Systemy satelitarne GPS w zastosowaniach praktycznych.

Tworzenie i modelowanie numerycznego model terenu.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony o aktualne informacje  z zakresu wykorzystania technologii GIS.

Laboratoria na których studenci rozwiązują praktyczne zadania związane z zastosowaniem GIS wykorzystując do tego celu specjalistyczne oprogramowanie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na podstawie pisemnego egzaminu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na egzaminie zaliczającym wykład (K_W10, K_U06, K_U07, K_K03, K_K06) na ocenę dostateczną, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Laboratoria

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z laboratorium na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie projektów z wykorzystaniem specjalistyczne oprogramowania GIS i oddanie ich w określonym przez prowadzącego terminie (K_U06, K_U07, K_W09, K_W10,K_K02, K_K03). Ocenę dostateczną (3,0) otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% punktów za wykonanie projektów (K_W01, K_W10), 66-75% na ocenę dst plus (3,5), 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

 

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z laboratorium
i egzaminu (laboratorium 50%, wykład 50%).

Literatura podstawowa

1.     Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.,  „GIS obszary zastosowań”, Wydawnictwo Naukowe PWN  2007.

2.     Davis E.D., „GIS dla każdego”, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004

1.     Medyńska-Gulij B., „Kartografia i geowizualizacja”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.     Litwin L., Myrda G., „Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi  w GIS, SIP, SIT, LIS”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

3.     Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, „GIS. Teoria  i praktyka”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4.     Kubik T., „GIS. Rozwiązania sieciowe”,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5.     Tomlinson Roger, „Rozważania o GIS. Planowanie Systemów  Informacji Geograficznej dla Menedżerów”, ESRI Polska 2008.

6.     Praca zbiorowa pod red. Jacka Pasławskiego, „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

1.     Praca zbiorowa, „Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystaniem produktów LIDAR”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2014.

2.     Praca zbiorowa pod red. Józefa Saneckiego, „Teledetekcja - pozyskiwanie danych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzystają także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 16:17)