SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wiedzy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wiedzy
Kod przedmiotu 15.9-WZ-BezD-IW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu iżynierii wiedzy i sztucznej inteligencji.Wyjaśnienie metod reprezentacji wiedzy i automatycznego wnioskowania. Zdobycie umiejętności i kompetencji rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami sztucznej inteligencji. Umożliwienie studentom samodzielnego analizowania problemu w aspekcie projektowania systemu ekspertowego.

Wymagania wstępne

Umiejętności rozumienia, analizowania oraz interpretowania problemów.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Sztuczna Inteligencja,pojęcia i  definicje. Wiedza w systemach sztucznej inteligencji. Systemy ekspertowe. Przykłady systemów szkieletowych. Reprezentacja wiedzy deklaratywnej dokładnej. Bazy wiedzy. Bazy danych. Pozyskiwanie wiedzy do baz wiedzy. Dokładne przetwarzanie wiedzy w systemie regułowym. Wnioskowanie przybliżone.Wnioskowanie na podstawie znanych przypadków. Dialog w systemie ekspertowym.

Treści ćwiczeń:

Przykłady podstawowych pojęć sztucznej inteligencji. Procedury rozwiązywania problemów.Pozyskiwanie wiedzy od specjalistów. Wnioskowanie rozmyte. Metody projektowania. Metody projektowania oprogramowania. Projektowanie systemu ekspertowego za pomocą systemu szkieletowego.

Metody kształcenia

Wykład:konwencjonalny,problemowy,konwersatoryjny,pokaz.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa,burza mózgów, giełda pomysłów,  praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formazaliczeniawykładu:egzamin.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (K_W01, K_W03, K_W07). Egzamin odbędzie wformie pisemnej (forma opisowa – pytania otwarte) w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie,conajmniej 51%punktów. Kryterium ocen: bardzo dobry(91–100%), dobryplus(81–90%), dobry(71–80%), dostatecznyplus(61–70%), dostateczny (51–60%). W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Egzamin obejmował będzie treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

 

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdań z ćwiczeń.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1.            Wyniki kartkówek(70%)–ćwiczenia rozpoczynać się będą kartkówką sprawdzającą przygotowanie studenta do zajęć. Przewiduje się przeprowadzenie sześciu piętnastominutowych kartkówek nawiązujących do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.Studentowi postawione zostaną zarówno pytania o charakterze ściśle teoretycznym(K_W01,K_W03, K_W07) jak i praktycznym(K_U07, K_U09,K_K01,K_K02, K_K04).Każda kartkówka może zostać oceniona maksymalnie na 6pkt.Warunkiem zaliczenia kartkówki jest zdobycie minimum 3,5pkt.Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskaniawy nosi 36. Suma uzyskanych punktów decydować będzie o ocenie:bardzo dobry (34–36pkt.), dobry plus(31–33pkt.), dobry (28–30pkt.), dostateczny plus(25–27pkt.), dostateczny (21–24pkt.). Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest jednoczesne zdobycie minimalnej liczby całkowitej punktów(21pkt.) oraz zaliczenie każdej z sześciu kartkówek.

2.            Obecność    i     aktywność    na    zajęciach    (30%)    -     studenci    zobowiązani    są     do    aktywnego i systematycznego uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach.  W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnićz prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14dni. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np.projekty realizowane w kołach naukowych,dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach(K_K01, K_K02, K_K04).

Literatura podstawowa

1.    Jagielski J., Inżynieria wiedzy,Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego,Zielona Góra 2005

2.    Traczyk W.,Inżynieria wiedzy,Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.    Mulawka J., Systemy ekspertowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,Warszawa 1996

2.    Pieczyński  A.,  Reprezentacja  wiedzy  w  diagnostycznym  systemie  ekspertowym,  Lubuskie

Towarzystwo  Naukowe,Zielona Góra 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:19)