SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interfejsy informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interfejsy informacji
Kod przedmiotu 15.9-WZ-BezD-II
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru   interfejsów człowiek-komputer HCI ( Human- Computer Interaction), systemów informacyjno-wyszukiwawczych z uwzględnieniem najnowszych technologii informacyjnych. Ukształtowanie podstawowych umiejętności  w zakresie przygotowanie do pracy w zespole projektującym takie systemy.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki

Zakres tematyczny

Wstęp- zakres przedmiotu, definicje (interfejsy, projektowanie informacji), proces przepływu informacji. Interakcja człowiek-komputer, HCI ( Human-Computer-Interaction). czynnik ludzki (human factor) w przepływie informacji.  Graficzne interesy użytkownika GUI (Graphic User Interface). Interfejsy multimodalne. Urządzenia we/wy.  Technologie wykorzystujące interfejsy,  e-business, technologie internetowe i mobilne, m-business .Sieci społecznościowe (Social networks), sieci semantyczne, systemy geo-informatyczne. Systemy C2 (Command &Control).

Projektowanie  interfejsów dla systemów informacyjnych- proces, targeting- ustalanie profilu instytucji/użytkownika. Struktura informacji, zarządzanie projektem i dokumentacją. Systemy zarządzania treścią CMS (Content Management Systems). Standardy reprezentacji danych złożonych.  Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony o aktualne informacje  z dziedziny projektowania interfejsów dla  systemów informatycznych i sieciowych systemów informacyjno-wyszukiwaczych (materiały własne prowadzącego).

Ćwiczenia  na których studenci otrzymują zadania, które mogą być wykonane w zadanym czasie. Zadania obejmują projektowanie i weryfikację interfejsów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na podstawie pisemnego egzaminu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na egzaminie zaliczającym wykład (K_W01, K_W10) na ocenę dostateczną, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Ćwiczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji 20-30 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U06, K_U07). Prezentacja stanowi 75% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności w dyskusji 25%. Ocenę dostateczną (3,0) otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% punktów zaliczającym ćwiczenia (K_W01, K_W10), 66-75% na ocenę dst plus (3,5), 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z ćwiczeń
i egzaminu (ćwiczenia 50%, wykład 50%).

Literatura podstawowa

1.      Sikorski M. , „Interakcja człowiek-komputer”, PJWSTK 2011

2.     Kasperski M., Boguska-Torbicz A. „Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce” Helion 2008

3.     Galitz W.O.  „ The Essential Guide to User Interface  Design”, Wiley 2007

Literatura uzupełniająca

1.     James Kalbach „Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny” Helion 2008

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:16)