SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-STWL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu instytucji, zadań i funkcji samorządu terytorialnego w Polsce; Wykształcenie u słuchaczy: umiejętności analizowania istoty i zasad funkcjonowania samorządu i polityki lokalnej, uczestnictwa w procesach budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wpływania na funkcjonowanie samorządu w miejscu zamieszkania oraz udziału w polityce lokalnej.

Wymagania wstępne

Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie oraz o zasadach funkcjonowania instytucji społeczno-politycznych; wykorzystuje zdobytą wiedzę i pozyskuje dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych; posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i zarządzania w sektorze publicznym.

Zakres tematyczny

 1. Samorząd terytorialny – definicja i pojęcia pokrewne. Teorie samorządu
 2. Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej
 3. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym. Organizacja struktur samorządu terytorialnego w Polsce
 4. Zadania, zakres kompetencji i odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego
 5. Jednostki pomocnicze samorządu w Polsce – specyfika i zadania
 6. System finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządowej – struktura i procedura uchwalania. Podatki i opłaty lokalne
 7. Gospodarka komunalna – zakres i specyfika zadań.
 8. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
 9. Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Rola i znaczenie instrumentów planistycznych w rozwoju jednostek terytorialnych.

Metody kształcenia

Dedukcyjne i indukcyjne tworzenie wiedzy teoretycznej z wykorzystaniem danych empirycznych; analiza i interpretacja aktów normatywnych i dokumentów strategicznych; studia przypadku; dyskusja; praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer 2012.  
 2. Nowacka E.J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010.
 3. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 4. Demokracja w Polsce i w świecie, pod red. S. Zyborowicza, Toruń 2009.
 5. Putnam R. D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 6. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red.
 7. Ruśkowskiego, B. Dolnickiego, Bydgoszcz – Białystok – Katowice 2007.
 8. Niemiec M., Gmina w systemie administracji publicznej RFN, Wrocław 2007.
 9. Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 10. Sługocki J., Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech, Szczecin 2005.
 11. Misiuda-Rewera W., Włochy republika autonomii, Lublin 2005.
 12. Chrabąszcz R., Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2003.
 13. Matusewicz Z., Samorząd terytorialny a integracja europejska, w: Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z UE, pod red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2003.
 14. Samorząd terytorialny w państwach UE, pod red. A. K. Piaseckiego, Zielona Góra 2001.
 15. Sakowicz M., Reformy struktur samorządu terytorialnego (Belgia, Hiszpania, Szwecja), w: „Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania
 16. społeczne, ekonomiczne i polityczne”, Warszawa 2000.
 17. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, pod red. J. Jeżewskiego, Wrocław
 18. 1999.
 19. Administracja państwowa i samorząd terytorialny w wybranych krajach, pod red. L. Wojtasiewicza, Poznań 1996.
   

Literatura uzupełniająca

 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy , LexisNexis, Warszawa 2012.
 2. Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2012.
 3. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działania, LexisNexis, Warszawa 2014.
 4. Jackiewicz A., Olechno A., Prokop K., Samorząd terytorialny. Podręcznik dla studentów studiów administracyjnych I stopnia, Kolegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2010.
 5. Nowacka E. J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 6. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009.
 7. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 2011.
 8. Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Kurniewicz A., Błędne koło marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Elipsa, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:30)