SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZŚSP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zarządzania środowiskiem w służbach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich odpowiedzialności za sferę środowiskową.

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

Wykład: Polityka zarządzania środowiskiem w administracji publicznej. Odpowiedzialność służb publicznych za sferę środowiska. Zadania i cele służb publicznych w zakresie zarządzania środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych - możliwości i ograniczenia. Organizacje i ruchy ekologiczne a bezpieczeństwo publiczne.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

<!--EndFragment-->

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia wykładu na ocenę. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który udzieli przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W01, K_U01, K_K01).

Literatura podstawowa

1. Borys T. (red.), Gospodarka a środowisko. Zarządzanie środowiskiem-jakość życia-zarządzanie jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

2. Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2015.

3. Dobrzański G. Dobrzańska B. Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, wydawnictwo: PWN, Warszawa 2008.

4. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Teoria i praktyka. Oficyna                             Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

5. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

6. Poskrobko B., Poskrobko T, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Graczyk A. (red.) Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

2. Kania A., Nowodielski R., Spilka M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

3. Matuszak-Fleiszman A., Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami Normy ISO 14001, Wyd. Uniwersytetu                     Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.

5. Zarębska J., Normy ISO jako systemy wiedzy spersonalizowanej zbiorowo [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych: teoria i praktyka; red. K. Graczyk, M.           Piotrowska-Trybull, S. Sirko, Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 14:53)