SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem systemów informacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem systemów informacyjnych
Kod przedmiotu 11.9-WZ-BezD- ZSBSI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów ze znaczeniem i uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej, strukturach i instytucjach bezpieczeństwa, relacjach między nimi. Przedstawienie współczesnych koncepcji bezpieczeństwa oraz roli kultury strategicznej i edukacji w praktycznym tworzeniu strategii bezpieczeństwa narodowego. Analiza przesłanek i przebieg konkretnych działań w ramach zarządzania kryzysowego.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na min ocenę dostateczną z przedmiotów: technologie informacyjne

Zakres tematyczny

1, Znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej, strukturach i instytucjach bezpieczeństwa, relacjach między nimi.

2. Współczesne koncepcje bezpieczeństwa.

3. Rola kultury strategicznej i edukacji w praktycznym tworzeniu strategii bezpieczeństwa narodowego.

4. Analiza przesłanek i przebieg konkretnych działań w ramach zarządzania kryzysowego.

5. Prognozowanie i modelowanie złożonych procesów zachodzących w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz

Ćwiczenia: Praca z wykorzystaniem komputerów, dyskusje grupowe, burza mózgów, giełda pomysłów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, praca z tekstem, praca zaliczeniowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium końcowego oraz oddanie co najmniej 2/3 prac projektowych. W przypadku zaległości z powodu nieobecności student ma obowiązek uzupełnić brakujące prace projektowe, jednak niezbędnym minimum jest złożenie 2/3 prac. Uczestnictwo w wykładach jest zalecane. Tematyka wykładów będzie weryfikowana podczas kolokwium. Student nie ma obowiązku uczestniczyć w zajęciach wykładach. 
Ocena końcowa zostanie obliczona na podstawie kolokwium końcowego oraz zrealizowanych w części ćwiczeniowej projektów. Waga kolokwium będzie wynosiła 50%, waga pozostałych elementów oceny również 50%.
 

Literatura podstawowa

  1. Terlikowski M., Madej M., (red), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
  2. Niczyporuk Z., Sienkiewicz-Małyjurek K., Systemy monitoringu wizyjnego w bezpieczeństwie publicznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2008.
  3. Stokłosa J., Bilski T., Pankowski T., Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, Warszawa PWN, 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 08:54)