SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-OLOCPKUE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem głównym przedmiotu jest przedstawienie  problematyki dotyczącej przeznaczenia, zadań i struktury organizacyjnej obrony cywilnej, oraz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jako istotnego elementu systemu wewnętrznego Państwa. Kolejnym celem (celem pośrednim) jest zapoznanie studentów z Mechanizmem Ochrony Ludności
w Unii Europejskiej oraz systemami OC w wybranych państwach europejskich.

Wymagania wstępne

Uzyskanie minimum oceny dostatecznej z przedmiotu realizowanego w semestrze III lub w semestrze IV.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.     Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury.

2.     Zarządzanie kryzysowe . Zadania i kompetencje organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

3.     Obrona Cywilna – organizacja, sposoby i zasady osiągania gotowości.

4.     Umowy i konwencie międzynarodowe w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej.

5.     Prawne i organizacyjne aspekty ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Struktura i zadania.

6.     Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa

7.     Wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS w działaniach ratowniczych.

8.     Zagrożenia wynikające z występowania zakładów zwiększonego i dużego ryzyka. Tematyka i zakres opracowania planów wewnętrznych i zewnętrznych.

9.     Powiatowe plany ratownicze komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, jako sposób przygotowania do podjęcia skutecznych działań ratowniczych. 

10.   Ochotnicze Straże Pożarnej jako stowarzyszenia działające w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców.

 

Projekt. Tematy jak wyżej , ale po modyfikacji zostają przekazane do wykonania przez studentów

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz wykład problemowy, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu: kolokwium obejmująca test pisemny w którym jest 20 pytań każde z trzema odpowiedziami w tym jedną prawdziwą. Każda prawidłowa odpowiedź 

oceniana jest 1 punktem.

12 punktów ocena - dostateczna

13 - 17 punktów ocena - dobra

18 - 20 punktów ocena - bardzo dobra

Literatura podstawowa

 1. Wiśniewski B., Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym, WSA, Bielsko Biała 2008..
 2. Kitler W., Obrona Cywilna III RP, AON, Warszawa 2010.
 3. Skrabacz A., Ratownictwo w III RP, AON, Warszawa 2010.
 4. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2010.
 5. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008.
 1. Witold Skomra – Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. PRESSCOM Sp. z o.o Wrocław 2010.
 2. Dr hab. Józef Jan Skoczylas - Prawo ratownicze, Wydanie 2 Lexisexis, Warszawa 2011.
 3. Praca zbiorowa. Matematyczno-komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów. MSW Warszawa 1989.
 4. Paweł Borowski Franciszek Pawłowski. Pożary. Przyczyny i przebieg. Dochodzenia. Arkady 1981.
 5. Własności palne, wybuchowe i toksyczne ważniejszych związków chemicznych. KGSP listopad 1978.            
 6. Ryszard Zieliński. Badania instalacji elektrycznej na miejscu pożaru. Wydawnictwo „Problemy Kryminalistyki 1992”.            
 7. Krystyna Pukacka. Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa. Komenda Główna Straży Pożarnych. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa 1982.
 8. Melania Pofit-Szczepańska. Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania
  i rozwoju pożarów. Szkoła Aspirantów PSP - Kraków 1994.
 9. kpt. mgr inż. Ryszard Zieliński. Charakterystyki termiczne urządzeń grzejnych Nr 29 Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KGMO Warszawa 1983.
 10. Tomasz Sawicki. Badanie przyczyn pożarów. Mini słownik. ELAMED, Katowice 2008.
 11. G.Struczyński, M.Świerżewski. Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1980.
 12. Zasady postępowania ratowniczego. Firex 2004.
 13. Paweł Krzystolik - praca zbiorowa. Ochrona budynków przed zagrożeniem i wybuchem gazu. GIG Katowice 2002.
 14. Praca zbiorowa. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. COBO-PROFIL 2002.
 15. Stefan Wilczkowski. Środki gaśnicze. Szkoła Aspirantów PSP. Kraków 1995.
 16. Mirosław Zdanowski. Zapobieganie pożarom i wybuchom gazowych paliw energetycznych. Instytut Wydawniczy ZZ Warszawa 1983.
 17. Zbiór referatów. Badanie przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2003.
 18. Zbiór referatów Badania przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Sulowski S., Brzeziński M. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Elipsa. Warszawa 2009.
 2. Kardas  J.  S.,  Loranty K.,  Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr  administracji, AON, Warszawa 2003.
 3. Kurkiewicz A., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Municiptum S.A.,  Warszawa 2008.
 4. Sienkiewicz-Małyjurek      K.,Niczyporuk      T.,           Bezpieczeństwo  Publiczne.            Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 5. Kitler W., Samorząd terytorialny w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, AON Warszawa 2005.
 6. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 27 kwietnia 2010 roku.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów.
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej z dnia 10 listopada 2015 roku.
 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
  24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
  18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 lipca 1998 roku w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności
  i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów
 14. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększanym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 10 października 2013 roku
 15. USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 27 kwietnia 2001 roku. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:19)