SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-WZWŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Flakowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie rozszerzonej wiedzy z zakresu wyzwań oraz zagrożeń dla współczesnych państw w wymiarze transgranicznym, regionalnym oraz międzynarodowym. Pozyskanie umiejętności dot. klasyfikacji zagrożeń o charakterze globalnym, regionalnym oraz lokalnym. Przedstawienie pozycji państwa polskiego we współczesnym świecie. Poznanie instrumentów stosowanych przez organizacje międzynarodowe na rzecz rozwiązywania zagrożeń oraz wskazywania kierunków zachowani państw wobec wyzwań współczesnego świata. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu nauki o państwie i prawie oraz międzynarodowych stosunków politycznych. Wiedza z zakresu historii politycznej XX wieku.

Zakres tematyczny

1. Współczesne państwa na arenie międzynarodowej;

2. Wyzwania i zagrożenia społeczne i polityczne;

3. Wyzwania i zagrożenia demograficzne;

4. Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego;

5. Użycie siły, konflikty zbroje we współczesnym świecie;

6. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego;

7. Współczesne procesy integracyjne;

8. Globalizacja XXI wieku;

9. Wojny hybrydowe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia prowadzone w formie konwersatorium, słuchacze będą pracowali w grupach na rzecz stworzenia prezentacji wybranych bloków tematycznych. Wykorzystana zostanie również metoda debaty oksfordzkiej oraz przegląd i komentarz materiałów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: rozwiązanie "case study" w grupach oraz zaliczenie testu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000: z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.
 2. Pietraś Marek (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublina 2006.
 3. Szymborski Wojciech, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.
 4. Cesarz Zbigniew, Stadtmüller Elżbieta, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.  

Literatura uzupełniająca

 1. Bartnicki Andrzej (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-2000 : historia konfliktów, Warszawa 2000.
 2. Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.
 3. Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2004.
 4. Kiwerska Jadwiga, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XXI wieku, Poznań 2000.
 5. Kużniar Roman, Lachowski Zdzisław (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003.
 6. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004.
 7. Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
 8. Ostaszewski Piotrk, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Warszawa 2008.
 9. Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.
 10. Zenderowski Radosław, Stosunki międzynarodowe: uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Warszawa 2005.
 11. Zięba Ryszard (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 12. Zięba Ryszard, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003. 

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Flakowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 09:05)