SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pierwsza pomoc - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-PP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służ medycznych oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szczególnych. Celem pośrednim, jest zapoznanie studentów z sposobem udzielania pierwszej pomocy w działaniach taktycznych( Wojny) - TCCC

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z udzielania pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz technik wybranych zabiegów ratowniczych:

 1. Kontrola funkcji życiowych.
 2. Postępowanie z chorym przytomnym i nieprzytomnym (urazy, omdlenia, epilepsja, porażenie słoneczne, oparzenia, odmrożenia, pozycja bezpieczna, pozycja czterokończynowa).
 3. Postępowanie z chorym z zaburzeniami oddychania (zadławienia, obrzęki górnych dróg oddechowych).
 4. Postępowanie z chorym z zaburzeniami pracy serca i układu krążenia (astma, porażenie prądem, udar mózgu).
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zabezpieczenie ran (krwotoki, złamania, zwichnięcia, ciała obce, oparzenia) – ćwiczenia.
 6. Wstrząs, pozycja przeciwwstrząsowa, zatrucia, wypadki drogowe – zasady postępowania na miejscu zdarzenia.
 7. Prawidłowe użycie AED.
 8. Prawidłowe przenoszenie pacjenta urazowego na deskę ortopedyczną.
 9. Prawidłowe zakładanie kołnierza ortopedycznego.
 10. Ewakuacja z miejsca zagrożenia.
 11. Praca w grupie w ramach działań TCCC
 12. Symulacje działań pod ostrzałem, przy triagu i ewakuacji
 13. Ćwiczenia za pomocą sprzętu medycznego.
 14. Aspekty prawne.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej wraz z ćwiczeniami. Każdy student ma możliwość wykonywać ćwiczenia w formie manualnej podczas teoretycznego omawiania danych zagadnień. Podczas ćwiczeń używane są sprzęty niezbędne do przeprowadzenia danych ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną.

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia jest sprawdzian umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie znajomości i udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Panufnik K i in., Pierwsza pomoc – obowiązkowe instrukcje postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2008.
 2. Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, ERC przy wsp. Z PRR, Kraków 2010.
 3. Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, ERC przy wsp. Z PRR, Kraków 2015.
 4. ITLS 2015.
 5. Poradnik TCCC , CSM Łódź 2014

Literatura uzupełniająca

 1. Trott A. T., (red. pol.) Jawień A., Rany i obrażenia. Zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych, 2013,
 2. Buchfelder M. Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2008.
 3. Chaplau Ch. W., Ratownictwo medyczne – poradnik kieszonkowy, Wrocław 2009.

Uwagi

Prowadzący może korzystać ze swoich materiałów wykorzystywanych w SZ RP


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:04)